معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: داریوش فخرایی استاد راهنما:  دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: محمد مهدی نقی زاده
چکیده
زمینه و هدف:
 اقدام به خودکشی یک عمل عمدی فرد برای خاتمه دادن به زندگی خویش است. خودکشی ریشه در مسائل پیچیده رفتاری ، بیولوژیک ، اجتماعی ، روانشناختی و اثرات متقابل آنها دارد ولی اطلاعات موجود در این زمینه محدود است. با توجه به اینکه خودکشی یک مسئله مهم بهداشت روان است ، لذا بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه ضمن بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی ، عوامل موثر و مرتبط با آن را نیز در افراد اقدام کننده مشخص نماییم.
مواد و روش
 این مطالعه یک بررسی مقطعی است که بر روی تمام موارد اقدام کننده به خودکشی از ابتدای فروردین سال 1393 تا انتهای اسفند ماه همان سال انجام شده است. مشخصات فردی ، زمان خودکشی ، دفعات خودکشی ، نتیجه خودکشی ، نحوه اقدام به خودکشی ، علل و انگیزه اقدام به خودکشی ، سابقه قبلی خودکشی ، وجود بیماریهای مزمن جسمی و روانی بر اساس یک پرسشنامه و مصاحبه از بیمار یا همراهان وی ثبت و سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج:
تعداد 146 نفر در طی یک سال فوق، اقدام به خودکشی نموده اند . میانگین سن افراد اقدام کننده به خودکشی72/9 95/24سال و برای افرادی که خودکشی موفق داشته اند 72/13  ± 79/29 سال بوده است. 6/59 درصد از اقدام کنندگان به خودکشی مؤنث و انگیزه خودکشی در 3/32 درصد از موارد ، اختلاف خانوادگی ذکر شده است. نحوه اقدام 8/82 % از آنها با مسمومیت دارویی بوده است. میزان خودکشی موفق در این مدت 5 نفر( حدود 4/3 % از خودکشی کنندگان) بوده است. شیوع خودکشی به طور کل در بین زنان بیشتر از مردان است اما از طرفی دیگر ، میزان خودکشی موفق در مردان بیشتر است.

 

نتیجه گیری:
 از آنجایی که اقدام به خودکشی متأثر از عوامل فرهنگی و منطقه ای است  و در پژوهش انجام شده اقدام کنندگان به خودکشی مشخصات ویژه ای داشته اند، لذا گردآوری اطلاعاتی دقیق درباره برخی عوامل پیش بینی خطر  بخصوص در بین جوانان ضروری به نظر می رسد واین امر باید مورد توجه سیاست گزاران امور بهداشت عمومی و سلامت روان قرار گیرد.
کلمات کلیدی:
 اپیدمیولوژی ، اقدام به خودکشی ، خودکشی

The epidemiological study of attempted suicide in patients who was referred to "Vali-asr" hospital of Fasa during 2014-2015

Advisor: Mohammad Mihdi Nagizadeh Supervisor: Dr Arvin Hedayati Student: Dariush Fakhrai

Abstract

Background & Objective:

 suicide is a recognized national health risk in many countries. In order to effectively intervene in suicidal crises, it is important for mental health professionals to understand facts about suicidal behavior, procedures for assessing an individual’s risk of self-harm, and the evaluation of the lethality of a client’s suicidal gestures Suicide can occur in any individual or family, regardless of age, socio-economic class, or ethnicity.So, in this study we try to evaluation the epidemiological and other risk factors that affect on it.

Materials & Methods:

 This cross-sectional study was carried out on attempted suicide patients who were referred to "Vali-asr" hospital of Fasa university of Medicine during 2014-2015. Data were collected with questionnaire consisted of Sociodemographic data such as age, sex, stimulant and motivation, the special manner of attempting, the history of physical or mental disease, the previous attempt,drud abuse. The completedquestionnaires were collected and the data was analyzed using SPSSP-values less than 0.05 were considered as significant.

Results:

 A total of 146 questionnaires were completed from the attempted suicide patients. The mean age was 24.95 9.72 and among the succesfull attempt was 29.79 13.72.About 59.6% of all theattempted suicide patients was female and 32.3% of the motivation of suicide was familial problems. 82.8% of suicide attempted was due to drug abused. 3.4% (4 cases) of suicide attempted was succesfull. The prevalence of suicide attempted was more common between the women than the men but the rate of successfulness was among the men.

Conclusion:

It seems that suicide attempt ion was due to the cultural problems among the patients, so finding the main cause and appropriate information about the attempted suicide patients is important and must be attention of the principle of psych-social aspects. 

Key words:

 suicide attempt ion, epidemiology, suicide

 

 

 

 

پیوست ها:

289-94.pdf حجم فایل:466.89 کیلوبایت