معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجو: یسنا پورالبرز                                                                                 استاد راهنما:  دکتر حبیب ا... ذاکری                                                       استاد مشاور: دکتر زهرا شیروانی
چکیده
زمینه و هدف:

كنترل درد در پس ازعملهای جراحی بخصوص سزارین از اهمیت خاصی برخوردار است چراكه تاخیر در كنترل درد موجب واكنش های فیزیولوژی و روانی، افزایش هزینه های خدمات درمانی و افزایش مدت بستری میگردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات داروی کمکی جهت بهبود کیفیت بی دردی بوپیواکائین از طریق افزودن سولفات منیزیم یا میدازولام به ترکیب اینتراتکال آن می باشد تا بتوان از بین دو دارو داروی مناسب تر را درعمل جراحی سزارین انتخاب نمود.

مواد و روش

در این كارآزمایی بالینی، 93 بیمار واجد شرایط پس از كسب رضایت آگاهانه، بصورت تصادفی در سه گروه تقسیم بندی شدند. در گروه اول، 10 میلی گرم بوپیواکایین 5/0 % به همراه 2 میلی گرم میدازولام به 31 بیمار بصورت درون نخاعی تزریق شد. در گروه دوم، 10 میلی گرم بوپیواکایین 5/0% به همراه 100 میلی گرم سولفات منیزیم برای 31 نفر دیگر تجویز شد و در گروه آخر (گروه کنترل)، 10 میلی گرم بوپیواکایین 5/0% و 1 میلی لیتر نرمال سالین تزریق شد. ضربان قلب و فشار خون، میزان تهوع و استفراغ و نیز شدت درد تا 24 ساعت پس ازعمل ثبت ونتایج به دست آمده با هم مقایسه شد. یافته ها در محیط نرم افزار SPSS وارد و آنالیز شد.تست های آماری به کار رفته جهت آنالیز، شامل independent t-test و Chi-square test می باشند.

نتایج:

زمان میانگین از شروع بی حسی تا زمان درخواست بیمار جهت دریافت اولین دوز مسكن در گروه دریافت كننده میدازولام و منیزیم طولانی تر از گروه كنترل بود البته از لحاظ آماری قابل توجه نبود. بعلاوه، میان تعداد زنان كاملا بدون درد و شدت درد در میان سه گروه تفاوت چندانی ملاحظه نشد . ضربان قلب و فشارخون ، میزان تهوع و استفراغ و آپگار دقیقه یك و پنج در هر سه گروه مشابه بود.

نتیجه گیری:

در این مطالعه ،علیرغم استفاده از منیزیم و میدازولام، در راستای كاهش عوارض و یا افزایش بی دردی تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:

عمل سزارین، منیزیم سولفات، میدازولام، بی حسی نخاعی

 


Analgesic Effect of Adjunctive Midazolam and Magnesium Sulfate to Intrathecal Bupivacaine in Caesarean Section: A Randomized Controlled Trial

Advisor: Dr. Zahra Shiravani

Supervisor: Dr Habib-Allah Zakeri Student: Yasna Pouralborz

Abstract

Background & Objective:

Pain modulation is of particular interest in postoperative setting including in parturient women undergoing caesarean section. Inadequate relief of pain results in physiologic and psychological responses, increase in healthcare costs and prolongation of recovery. The current study aimed to compare the analgesic effect of intrathecal midazolam or magnesium sulfate in combination with bupivcaine versus bupivcaine alone in parturient women undergoing non-emergent caesarean section.

Materials & Methods:

In this randomized controlled trial, after obtaining written informed consent, 93 eligible parturient women scheduled for non-emergent caesarean section were recruited. Using random block allocation method, parturient women were assigned to three groups. Thirty one received 10 mg bupivacaine 0.5% plus 2 mg midazolam intrathecally. Thirty one received an intrathecal injection of 10 milligram bupivacaine 0.5% plus 100mg magnesium sulfate. Thirty one received an intrathecal injection of 10 milligram bupivacaine 0.5% plus 1 ml normal saline (control group). Mean arterial pressure and heart rate, postoperative analgesic period, and the rate of nausea and vomiting were compared between the study groups. All statistical analysis was carried out using SPSS version 15. Independent t-test and Chi-square test were performed as statistical tests.

Results:

 The mean time from the onset of anesthesia to beginning of the sensation of pain and request for first dose of analgesic was longer in the midazolam and magnesium sulfate group compared to control group but was not statistically significant. Moreover, the rate of pain-free parturient and the severity of pain were not significantly different between three groups within 4 hours after caesarean section. The hemodynamic changes including mean arterial pressure and heart rate and the rate of postoperative nausea and vomiting the mean first and fifth minuets Apgar score were similar between parturients in the study groups.

Conclusion:

This study didn’t illustrate any benefit from intrathecal midazolam or magnesium sulafate combined with bupivacaine in women undergoing caesarean section

Key words:

 caesarean section, midazolam, magnesium sulafate, spinal anesthesia

 

 

 

 

پیوست ها:

286-94.pdf حجم فایل:289.09 کیلوبایت