معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

پایان نامه ها

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 دانشجو:علی پوراسماعیل     استاد راهنما: دکتر آروین هدایتی استاد مشاور: دکتر یوسف غلامپور ، دکتر عزیزا... دهقان چکیده زمینه و هدف: کیفیت خواب یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند بر ابعاد مختلف سلامتی تاثیر داشته باشد، بنابراین هدف ...

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فسا در زمینه ایدز در سال 1395

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فسا در زمینه ایدز در سال 1395 دانشجو:صابر دهبانی زاده     استاد راهنما: دکتر محمد اکراهی استاد مشاور: دکتر عزیزا... دهقان چکیده زمینه و هدف: جوانان عمده ترین گروه در معرض خطر ایدز در سراسر دنیا می باشند. آموزش و پیشگیری اولویت اصلی مراقبت های بهداشتی جهت کنترل ...

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت

بررسی سطح هورمون های مترشحه از بافت چربی در افراد دارای استئوآرتریت دانشجو:سیده مکیه موسوی     استاد راهنما: دکترعلیرضاعسکری ، دکتررضاهمایونفر استاد مشاور: دکتر عزیز ا... دهقان چکیده زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین شکل آرتریت و علت اصلی درد و ناتوانی در افراد مسن محسوب می‌شود.. شرایط متابولیک در ...

مقایسه پراکندگی فاصله QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST قبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز و PCI اولیه

مقایسه پراکندگی فاصله QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST قبل و بعد از درمان با استرپتوکیناز و PCI اولیه دانشجو:سحر سلطان آبادی     استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: پراکندگی فاصلة QT معیار بیانگر یکنواختی در رپولاریزاسیون بطنی است. افزایش پراکندگی فاصلة QT خود باعث قرار گرفتن قلب در معرض ...