معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

راهنمای استفاده از وب سایت SCImago Journal & Country Rank

راهنمای استفاده از وب سایت SCImago Journal & Country Rank ابتدا وارد سایت www.SCImagojr.Com شده این وب سایت به معرفی شاخصی به نام SJR میپردازد و به صورت تکنیک مجسم سازی به شما کمک میکند تا جایگاه هر ژورنال را از هر کشوری که مدنظرتان میباشد در ذهنتان مصور سازی نماید. این وب سایت تمام اطلاعات خود را از اسکوپوس ...

معرفی سایت Research Gate

معرفی سایت Research Gate www.Research Gate.org این وب سایت جهت تبادل اطلاعات بین پژوهشگران و محققان و حل مسائل و پرسش هایی ست که ممکن است در حین هر پژوهشی برای آنها پیش بیاید. علاوه بر آن هر فرد میتواند نتایج و دستاوردهای علمی خود را جهت دسترسی سایر افراد در این سامانه و در ...

معرفی coverage های Thomson Reuters

معرفی coverage های Thomson Reuters  نمایه های  Web Of Science  وارد سایت http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ شده: Web Of Science شامل 4 نمایه میباشد و تا زمانی که ژورنالی در یکی از این چهار نمایه ، Index نشده باشد ایمپکت فاکتور نمیگیرد. به عبارتی دیگر یک ژورنال میتواند توسط موسسه ...

Cited Half-Life

Cited Half-Life شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life) نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد است و به صورت تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی ...