معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ترتیب نوشتن مرجع كتب غیر فارسی: نام و نام خانوادگی ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نویسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ایتالیك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111. مطالبی كه فقط از یك فصل كتاب ذكر شده باشند:نام خانوادگی نویسنده فصل ـ فاصله ـ نام كوچك نویسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگی مؤلف كتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ایتالیك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders, Philadelphia,468-72. توجه: اگر تعداد نویسنده بیش از یك نفر باشد بین آنها كاما آورده می شود.  ترتیب نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی: نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ایتالیك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

درصورتی که مرجع از مقاله فارسی ذکر شده باشد به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:   Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

توجه: اگر تعداد نویسنده 6 نفر ( یا بیشتر ) باشد برای بقیه"et al" ذكر می شود. توجه: در مورد مقالاتی كه برای انتشار در مجله پذیرفته شده است ولی به چاپ نرسیده است در صورت مشخص بودن شماره مجله میتوانیم آن را نوشته و در پایان ( بدون ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بیاوریم. نحوه نوشتن مرجع وب سایت ها ( قسمتی از وب سایت ): مثال: Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997. International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm توجه: در صورتی كه كل وب سایت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.  استفاده از پایان نامه به عنوان مرجع: نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ایتالیك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه  Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

مرجع مقالات ارایه شده در كنگره ها و سمینارها كه به چاپ رسیده اند: نام خانـوادگی ارایه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارایه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارایــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا كنگره ( با حروف ایتالیك) ـ كاما ـ ماه و روزهای برگزاری ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاری ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.

منبع: http://researcheditor.ir