معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آیا می توان بخش های مختلف یک پژوهش را در چند مقاله به چاپ رسانید؟ قبل از توضیح این مسئله به تعریف یک اصطلاح می پردازیم. Salami Slicing یا Salami publication: به پدیده ای گفته می شود که دو یا چند مقاله از درون یک پژوهش منتشر شود که جامعه مورد مطالعه، متدلوژی و سوالات پژوھش یکسان و یا تشابه زیادی داشته باشد. بسیاری از مجلات قوانین و ضوابطی را برای مقالات دریافت شده وضع کرده اند که از انتشار این مقالات جلوگیری شود. برخی مجلات دیگر نیز وجود دارند که با این پدیده مشکلی ندارند.

البته تشخیص اینکه یک سری مقالات مربوط به یک پژوهش باشند کار چندان آسانی نیست. همچنین ممکن است بیان یک پژوهش در قالب یک مقاله مقدور نباشد و مطلب مورد تحقیق چنان گسترده و متنوع باشد که مجبور شویم آن را در چند مقاله ارائه دهیم. ابتدا این کار زرنگی به حساب می آید. به این گونه که مقاله خود را به چند موضوع تقسیم کنیم و به چند مجله ارسال کنیم. اما این کار باعث می شود از ارزش علمی مقالات کاسته شود و حتی ممکن است مفهوم و مقصود پژوهش را ناقص کند. در این صورت به سرعت توسط مجلات سختگیر شناسایی می شوند و مقاله را به دلیل Salami publication رد می کنند. توصیه می شود که تا مجبور به تقسیم مقاله خود به چند مقاله نشده اید از این کار بپرهییزید. زیرا که ارزش علمی مقالات خود را حفظ و به جامعه ی رشته خود به راستی خدمت کرده اید.

منبع: http://researcheditor.ir