معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

علاوه بر شاخص H-index و IF( Impact Factor) دو شاخص دیگر با عنوان های شاخص آنی و نیمه عمر ارجاع شده وجود دارد که در زیر به توضیح آن می پردازیم.

1- شاخص آنی Immediacy Index

به نسبت مقالات استناد شده در یک مجله در طول یک سال معین به مقالات منتشر شده ی قابل استناد در همان سال شاخص آنی (Immediacy Index) می گویند. این شاخص برای هر سال به صورت جداگانه محاسبه می شود و نسبت سال های قبل در محاسبه نسبت سال جاری تأثیر ندارد. مقدار این شاخص با اعتبار علمی مجله ارتباط مستقیم دارد. بدین معنی که هر چه قدر این نسبت عدد بزرگتری باشد، ارزش علمی مجله بالاتر است.

2- نیمه عمر ارجاع شده Cited Half Life

این شاخص میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. نیمه عمر ارجاع شده تعداد سال هایی است که باید به گذشته مجله بازگشت تا 50 درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی را مشاهده کنیم. در واقع این شاخص سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند. بنابراین هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

به عنوان مثال اگر شاخص نیمه عمر ارجاع شده برای یک مجله در سال 2014 برابر با 8 باشد، به این معنی است که اگر به 8 سال قبل برگردیم، 50 درصد تعداد کل استنادات به مجله در سال 2014 به دست می آید. به طریق دیگر، 50 درصد تعداد کل استنادات به این مجله در طی 8 سال گذشته می باشد.

در کل هرچه نیمه عمر ارجاع شده یک مجله بیشتر باشد، ارزش علمی مجله بالاتر می رود.

منبع: http://researcheditor.ir