معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 بحث مقاله را می توان به زمان حال یا گذشته نوشت ولی لازم است زمان مورد استفاده در تمامی متن آن یكنواخت باشد. در بحث، یافته های اصلی و اهمیت و معنی آنها بررسی می شود. بحث شامل مبانی نظری و عملی ، یافته ها و روش شناسی می باشد. در این بخش یافته ها با یافته های مطالعات قبلی مقایسه می شوند شوند و مشابهت ها، تفاوت ها و علل آنها مورد بحث قرار می گیرند. همچنین در این قسمت نقاط قوت و ضعف مطالعه و معنا و مفهوم یافته ها بررسی می شوند.

از اغراق کردن در بحث بپرهیزید و کاملاً بیطرف سخن بگویید. حتی میبایست نسبت به یافته های خود منتقد باشید. همچنین در بحث بایستی در مورد این كه یافته های مطالعه چگونه می توانند در آینده نگرش و عملكرد را نسبت به موضوع تحقیق تغییر دهند صحبت نمود. بحث و نتجیه گیری بایستی بر یافته های تحقیق استوار باشد. همچنین در این بخش بایستی عوامل احتمالی كه اعتبار مطالعه را زیر سؤال می برند، نظیر انتخاب موردها، روش تفكیك گروه ها، طرح مطالعه، درمان یا مداخله، ابزار اندازه گیری، شیوه جمع آوری داده ها، متغیرهای مورد اندازه گیری و روش های آماری مورد بحث قرار گیرند. حتی می توان در موارد ضروری تحقیقات بیشتری را برای پاسخ دادن به سؤال یا فرضیه تحقیق پیشنهاد نمود.

به طور کلی دو روش برای نوشتن بحث وجود دارد. در روش اول، در پاراگراف اول نتایج به صورت خلاصه ذکر می شوند. در صورتی که حجم نتایج زیاد باشد می توان به ذکر نتایج مهمتر اکتفا کرد. پاراگراف های بعدی به تفسیر و تعبیر نتایج اختصاص می یابد. به این صورت که در جمله اول هر پاراگراف، یکی از یافته ها توضیح داده شده و در جملات بعدی با یافته های مطالعات قبلی مقایسه می شود و مشابهات و تفاوت های آن ها ذکر می گردد.

در صورت وجود تفاوت با یافته های مطالعات قبلی، علت های احتمالی آن مورد بحث قرار می گیرد. همچنین در پاراگراف مربوط به هر یافته ارزش و اهمیت آن یافته و این كه تاثیرش بر دانش قبلی در مورد موضوع چیست و چگونه نگرش وتفكر نسبت به آن موضوع را تغییر می دهد بحث می شود. به همین ترتیب در پاراگراف های بعدی برای هر یک از یافته ها تکرار می شود.

در روش دوم، بحث با ذكر تاریخچه و مرور پیشینه تحقیق در یك یا دو پاراگراف بدون آن كه مطالب قسمت مقدمه تكرار شوند به صورت خلاصه آغاز می گردد. در پاراگرا ف های بعدی هر یافته با یافته های قبلی مقایسه و شباهت ها و تفاوت های آنها مورد بحث قرار می گیرد و ارزش و اهمیت آن ذكر می شود.

معمولاً بحث با ذكر نتیجه گیری مقاله پایان می یابد. نتیجه گیری می تواند پاراگراف پایانی بحث باشد یا به صورت یك پاراگراف جدا و با عنوان مجزا نوشته شود. در نتیجه گیری، ایده اصلی مقاله به طور خلاصه تكرار شده ، ارزش و اهمیت و معنای یافته ها بازگو می شود.

منبع: http://researcheditor.ir