معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life) نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد است و به صورت تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند.

بدیهی است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند (مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود.

این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود.

مثلاً اگر انتشار مجله ای از سال 2008 آغاز شده است، برای محاسبه نیمه عمر استناد به آن، تعداد استناد به شماره های هرسال ازمجله را تعیین کرده و به ترتیب سال انتشار مجله مرتب می کنیم. آنگاه تا سالی که 50 % از کل استنادها به آن راشامل می شود به عقب بر می گردیم. تعداد سال های به عقب برگشته برابر است با نیمه عمر استناد به آن مجله. این فرآیند مانند محاسبه درصد فراوانی تجمعی برای داده هایی است که طبقات آن عبارتند از سال انتشار مجله و فراوانی برابر است باتعداد استنادات در هر سال به مجله.

به عنوان مثال:

اگر شاخص نیمه عمر استناد یا نیم عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به یک ژورنال در سال 2014 برابر 5 باشد به این معناست که اگر 5سال به عقب برگردیم یعنی از سال 2010 تا سال 2014به بعد50 درصد کل استنادات به آن ژورنال بدست می آید .