معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرقت ادبی یا Plagiarism می تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:

  1. عامدانه: نویسنده بخشی از متن را بدون ارجاع در متن خود وارد نموده است
  2. غیر عمد یا  Unintentional plagiarism: نویسنده بدون اطلاع و صرفا بصورت اتفاقی متنی مشابه مقالات دیگر نوشته است.

جهت جلوگیری و رفع سرقت ادبی ابتدا متن خود را جهت بررسی به مجموعه ارسال نمایید. فایل گزارش حاوی محل plagiarism در متن شما، نام و آدرس مقاله مشابه و درصد تشابه می باشد.

درصورتی که بصورت غیر عمد تشابهی در متن وجود دارد از تکنیک های پارافریز یا Paraphrasing جهت رفع plagiarism بشرح زیر استفاده نمایید.

  1. کلمات را با کلمات هم معنی (بدون تغییر معنی) تعویض نمایید
  2. فاعل و فعل را تغییر دهید (لیست Phrasal Verbs جهت سهولت در انتهای مطلب ارائه گردیده است 
  3. تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید
  4. با توجه به اینکه سرقت ادبی متن شما برطرف گردیده در صورتی که تشابه متن شما بیش از 50% گزارش گردیده متن شما دچار سرقت علمی نیز هست بنابر این حتما ارجاع (Citation) دهید.

B

A

B

A

Transact;

continue

Carry on

Cause

Bring about

Clarify

Clear up

Complete;

Accomplish

Carry out

find

Come across

Happen

Come about

Publish;

Produce

Come out with

Find accidentally

Come by

Reduce

Cut down on

Create

Come up with

Understand

Figure out

Fail

Fall through

Emit

Give off

Discover

Find out

Return

Go back

Follow

Go after

Decrease

Go down

Precede

Go before

Review

Go over

Continue;

Happen

Go on

Increase

Go up

Experience;

Penetrate

Go through

Remain current

Keep up

Continue

Keep on

Seek

Look for

Exclude;

Omit

Leave out

Resemble

Look like

Investigate

Look into

Locate information

Look up

Examine

Look over

Understand with difficulty

Make out

Respect

Look up to

Select

Pick out

Invent;

Compose

Make up

Postpone

Put off

Show;

Indicate

Point out

Eliminate

Rule out

Tolerate

Put up with

Meet by accident

Run into

Find accidentally

Run across

Appear unexpectedly

Show up

Arrange

Set up

Represent

Stand for

State in detail

Spell out

Consider

Take into account

Protrude

Stick out

Occur

Take place

Assume control

Take over

Discard

Throw away

Reason

Think through

Test

Try out

Mention briefly

Touch on

Conclude

Turn out

Transform

Turn into

Finish

Wind up

Discover

Turn up

Report

Write up

Active

 

منبع:http://researcheditor.ir