معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اصلی ترین و مهمترین عضو در مجلات، سردبیر (Editor-in-chief) است. وی پاسخگوی تمام امور مجله از مراحل ارسال و پذیرش (Submission) تا مراحل نهایی نشر (Publish) میباشد. در سلسله مراتب مجله، سردبیر بالاترین مرتبه را داراست. دارا بودن شرایط زیر برای احراز مسئولیت سردبیری می تواند منجر به موفقیت مجله شود.

1- داشتن فعالیت و تخصص در حوزه مجله

2- عضویت هیات علمی مرتبط با موضوع مجله

3- حضور تمام وقت در دفتر مجله حداقل به مدت دو سال

4- تسلط کامل به زبان انگلیسی ،مکاتبات اداری،کامپیوتر و اینترنت

5- چاپ حداقل ۱۵ مقاله علمی در زمینه موضوع ژورنال


برخی وظایف سردبیر در مجله به این شرح است:

1-  مدیریت و برنامه ریزی مقالات و کاربران

2- نوشتن مقالات سردبیری (editorial)

3- تصمیم گیری و ابلاغ به محققین و مولفین

4- معرفی ارکان ژورنال و نظارت به هیات تحریریه

5- سیاست گذاری علمی در راستای پیشرفت ژورنال

یک سردبیر باید دارای خصوصیاتی باشد که در این کار توفیق کسب نماید. توانایی جذب و دریافت مقالات با کیفیت علمی از دانشمندان مختلف در سراسر دنیای علم و دانش، عدالت در داوری مقالات و نداشتن غرض نسبت به مقالاتی از یک نویسنده خاص یا یک ملیت،داشتن استقلال عمل برای اتخاذ تصمیم های مهم، عدم دخالت علاقه و سلیقه های شخصی (conflict of interest)در مراحل مختلف کار ژورنال و توانایی در انتخاب ناشر مناسب (publisher)از موارد بارز می باشند. یک سردبیر باید همواره تعادل بین سه R معروف در دنیای مجلات را به خوبی برقرار کند:

  Resource: تامین منابع مالی و نیروی انسانی مجرب،   Readers توانایی بررسی و رفع نیازهای خوانندگان

  Reliability: قابلیت اطمینان برای همکاران در ژورنال و مراجعین.

منبع:http://researcheditor.ir