معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

هر مجله با توجه به نوع خود ساختار خاصی را طلب می کند. مجلات علمی نیز از این نظر مستثنی نیستند و همه از یک ساختار کلی پیروی می کنند. اما ممکن است در یک سری جزییات با هم تفاوت داشته باشند. ساختار معمول یک مجله علمی عبارتند از:

جلد (پشت و رو)

1- لوگوی مجله یا سازمان مربوطه

2- نام مجله

3- نام مراکز یا سازمان های مسئول یا همکار در انتشار مجله

4- اعلام نوع مجله (علمی-پژوهشی)

5- تاریخ انتشار مجله (سال، Vol، No، فصل، ماه و...)

6- شماره شاپای چاپی (pISSN)

7- فهرست مندرجات مجله

8- تبلیغات

صفحه شناسنامه مجله

1- لوگوی مجله یا سازمان مربوطه

2- نام مجله

3- نام مراکز یا سازمان های مسئول یا همکار در انتشار مجله

4- نوع مجله (علمی-پژوهشی)

5- نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، هیأت تحریریه، هیأت مشاوران و داوران مجله، مدیرداخلی یا اجرایی، ویراستاران فنی و علمی

6- اعلام شمارگان (تیراژ)

7- ناشر

8- محل چاپ

9- آدرس کامل فتر مجله

10- شماره تلفن، نمابر

11- آدرس وب سایت

راهنمای تدوین مقاله برای نویسندگان Instructions for Authors

نحوه نگارش مقاله (ساختار مورد تأیید مجله)

رعایت اصول اخلاقی و بیانیه های مد نظر نشریه

نحوه رفرنس نویسی

نحوه ارائه مقاله به دفتر مجله

منبع:http://researcheditor.ir