معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

این دسته از مقالات مربوط به زمان خاصی می باشند که که تحقیق در آن زمان انجام شده است. به این گونه که برای پاسخ به یک پرسش طی یک روز تا چند ماه اطلاعاتی برای یک بار جمع آوری می شوند. در این نوع بررسی ها اطلاعات قبلا جمع آوری نشده اند و بعدا نیز جمع آوری نخواهند شد و هدف از آن کسب اطلاعاتی است که در زمان مشخص با مسئله در ارتباط هستند. ممکن است در این نوع بررسی محقق افراد یا پدیده های مورد نظر خود را در چند مقطع زمانی برای پاسخ به پرسش خود مورد بررسی قرار دهد که به آن تحقیقات دوره ای (طولی - Longitudinal یا چند مقطعی - Cross Sectional نیز) می گویند که نسبت به تحقیقات مقطعی پژوهشگران به وقت و زمان بیشتری نیاز دارند. بررسی های دوره ای اگرچه هزینه زیادی دارند اما در مواردی می توانند بسیار اطلاعات خوب و مفیدی را ارائه دهند که در تعیین روابط علت و معلولی به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال بررسی تأثیر یک داروی جدید بر روی بیماران مربوط به نوع دارو. که در آن افراد (ممکن است جاندار یا انسان باشند) قبل و بعد از مصرف دارو مورد بررسی قرار می گیرند.

منبع:http://researcheditor.ir