معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

Volume number: شماره ی سالِ انتشارِ یک مجله را مشخص می کند.

Issue number: شماره ی مجله، در یک سال مشخص می باشد.

Number: تعداد کل شماره های یک مجله را مشخص می کند.

مثال: Volume number: 2 ، Issue number: 2 ، Number: 6 ، به این معنی است که این مجله در سال دوم انتشار خود می باشد که دومین شماره را نیز در این سال چاپ کرده است و در مجموع تا به حال 6 شماره چاپ کرده است.

اطلاعات کلی هر مقاله

نویسندگان مقاله

معمولاً در صفحه اول مقاله آورده می شود.

سال انتشار

معمولا بر روی جلد مجله یا صفحه عنوان ذکر می شود. همچنین در بالای صفحه اول هر مقاله سال انتشار ذکر شده است.

عنوان مقاله

در فهرست مطالب و در صفحه اول مقاله چاپ شده است.

عنوان مجله

در بالای صفحه عنوان مقاله یا روی جلد مجلات نشان داده می شود. گاهی اوقات در بالای هر صفحه یا در حاشیه به صورت عمودی آورده می شود.

Volume number

معمولا بر روی جلد یا عنوان صفحه اول مجله به آن اشاره شده است.

Issue number

تنها در صورتی استفاده می شود که هر شماره مجله صفحه بندی جداگانه ای داشته باشد.

که بر روی جلد مجله یا صفحه اول مقاله ذکر می شود.

صفحه از فصل

تعداد صفحات هر فصل را نشان می دهد. و در یک جدول تنظیم می شود که در آن شماره اولین و آخرین صفحه از هر فصل آورده می شود.

منبع:http://researcheditor.ir