معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست سیاه مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران.

لازم به ذکر است به چاپ مقاله در مجلات ذیل هیچگونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

Journal ISSN
Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943
Academic Journal of Entomology 1995-8994
Academic Journal of Plant Sciences 1995-8986
ACTA Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 0001-5415
ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368
ACTA Petrologica Sinica 1000-0569
Acta Parasitologica Globalis 2079-2166
Advanced Crop Science 2322-4282
Advanced Studies In Theoretical Physics 1313-1311
Advances in Biological Research 1992-0067
Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321
Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] 0973-4554
African Journal of Basic & Applied Sciences 2079-2034
African Journal of Microbiology Research 1996-0808
African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816
Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 0139-570X
American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989
American Journal of Animal and Veterinary Sciences 1557-4555
American Journal of Applied Sciences 1546-9239
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468
American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2150-4210
American Journal of Drug Discovery and Development 2150-427X
American Journal of Environmental Sciences 1553-345X
American Journal of Food Technology 1557-4571
American Journal of Infectious Diseases 1553-6203
American Journal of Immunology 1553-619X
American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962
American Journal of Plant Physiology 1557-4539
Anatomical Sciences Education 1935-9772
Applied Mathematical Sciences (AMS) 1312-885x
American Medical Journal 1949-0070
American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769
American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 2079-2050
Annals of Biologycal Research 0976-1233
Archives Des Science 1661-464x
Archivos De Bronconeumologia 0300-2896
Ariel 0004-1343
Asian Case Research Journal 0218-9275
Asian Journal of Agricultural Research 1819-1894
Asian Journal of Algebra 1994-540x
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 1683-9919
Asian Journal of Animal Sciences 1819-1878
Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343
Asian Journal of Biochemistry 1815-9923
Asian Journal of Biotechnology 1996-0700
Asian Journal of Cell Biology 1814-0068
Asian Journal of Chemistry 0970-7077
Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470
Asian Journal of Crop Science 1994-7879
Asian Journal of Earth Sciences 1819-1886
Asian Journal of Epidemiology 1992-1462
Asian Journal of Plant Pathology 1819-1541
Asian Journal of Plant Sciences 1682-3974
Asian Journal of Poultry Science 1819-3609
Asian Journal of Scientific Research 1992-1454
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 1011-2367
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 1224-2780
Bioinorganic Chemistry and Applications 1565-3633
Biotechnology 1682-296x
Cell Transplantation 0963-6897
Collection Building 0160-4953
Corrosion Reviews 0334-6005
Croatica Chemica ACTA 0011-1643
Current Research in Tuberculosis 1819-3366
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1842-3582
Drewno 1644-3985
Energy Exploration & Exploitation 0144-5987
European Journal of Applied Sciences 2079-2077
European Journal of Biological Sciences 2079-2085
European Journal of Scientific Research 1450-216x ,1450202x
Gems & Gemology 0016-626x
Geomagnetism and Aeronomy 0016-7932
International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) 2281-8588
International Journal of Mathematical Analysis 1312-8876
International Journal of Microbiological Research 2079-2093
International Journal of Mobile Communications 1470-949x
International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565-1339
International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) 0973-2667
International Journal of Pharmacology 1811-7775
International Journal of soft Computing 1816-9503
International Journal of Sustainable Agriculture 2079-2107
International Journal of Turbo & Jet-Engines 0334-0082
International Journal of Water Resources & Arid Environments 2079-7079
International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing 0219-6913
International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) 2281-6704
International Journal on Communications Antenna and Propagation(IRECAP) 2039-5086
International Journal on Disability and Human Development 1565-012X
International Journal on Energy Conversion (IRECON) 2281-5295
International Journal on Engineering Applications (IREA) 2281-2881
International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT) 2281-8537
International Journal on Information Technology (IREIT) 2281-2911
International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA) 2281-7026
International Review of Aerospace Engineering (IREASE) 1973-7459
International Review of Automatic Control (IREACO) 1974-6059
International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) 2038-0321
International Review of Chemical Engineering (IRECHE) 2035-1755
International Review of Civil Engineering (IRECE) 2036-9913
International Review of Electrical Engineering (IREE) 1827-6660
International Review of Physics (IREPHY) 1971-680X
International Review of Mechanical Engineering 1970-8734
International Review on Computers and Software 1828-6003
International Review on Modelling and Simulations 1974-9821
Iranica Journal of Energy and Environment 2079-2115
Irish Political Studies 0790-7184
Israel Affairs 1353-7121
Israel Economic Review 0792-0385
Israel Exploration Journal 0021-2059
Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh 0792-156X
Israel Journal of Chemistry 0021-2148
Israel Journal of Ecology & Evolution 1565-9801
Israel Journal of Mathematics 0021-2172
Israel Journal of Plant Sciences 0792-9978
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 0333-7308
Israel Journal of Veterinary Medicine 0334-9152
Israel Medical Association Journal 1565-1088
JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 1022-386X
Journal of American Science 1545-1003
Journal D Analyse Mathematique 0021-7670
Journal of Analytical Psychology 0021-8774
Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593
Journal of Automation and Information Sciences 1064-2315
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics 0739-1102
Journal of Basic and Applied Scientific Research 2090-4304
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 0792-6855
Journal of Complementary Medicine 1446-8263
Journal of Computer Science 1549-3636
Journal of Consumer Psychology 1057-7408
Journal of Family Studies 1322-9400
Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food,Agriculture & Environment (JFAE) 1459-0255
Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants 2079-2158
Journal of Hydrodynamics 1001-6058
Journal of Intelligent Systems 0334-1860
Journal of Israeli History 1353-1042
Journal of Nanomaterials 1687-4110
Journal of Nano-materials 1687-4110
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 0334-018X
Journal of Polymer Engineering 0334-6447
Journal of Reproduction and Infertility 2079-2166
Journal of Rural Co-operation 0377-7480
Journal of Social Sciences 1549-3652
Journal of The Chemical Society of Pakistan 0253-5106
Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers 0257-9731
Journal of Travel & Tourism Marketing 1054-8408
Korrozios Figyelo 0133-2546
Language and Literature 0963-9470
Law Library Journal 0023-9283
Lexikos 1684-4904
Libyan Agriculture Research Center Journal International 2219-4304
Life Science Journal- ACTA Zhengzhou University Overseas Edition 1097-8135
Listy Cukrovarnicke A Reparske 1210-3306
Main Group Metal Chemistry 0334-7575
Mankind Quarterly 0025-2344
Mechanika 1392-1207
Medical Science Monitor 1234-1010
Medicine and Law 0723-1393
Middle-East Journal of Scientific Research 1990-9233
Mljekarstvo 0026-704x
Multidisciplinary Respiratory Medicine 1828-695X
Nobel Medicus 1305-2381
Nursing Science Quarterly 0894-3184
OnLine Journal of Biological Sciences 1608-4217
Pakistan Journal of Medical Sciences 1682-024X
Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 1011-601X
Pakistan Journal of Zoology 0030-9923
Pakistan Veterinary Journal 0253-8318
Pediatric Endocrinology Reviews 1565-4753
Perspectives in Education 0258-2236
Physical Mesomechanics 1029-9599
Physics International 1948-9803
Phytoparasitica 0334-2123
Plant Pathology Journal 1812-5387
Planta Daninha 0100-8358
Polimery 0032-2725
Psychogeriatrics 1346-3500
Public Health Reviews 0301-0422
Refuat Hapeh Vehashinayim 0792-9935
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 2040-7459
Research Journal of Botany 1816-4919
Research Journal of Business Management 1819-1932
Research Journal of Cardiology 1819-3404
Research Journal of Environmental Toxicology 1819-3420
Research Journal of Immunology 1994-7909
Research Journal of Medicinal Plant 1819-3455
Research Journal of Microbiology 1816-4935
Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925
Research Journal of Parasitology 1816-4943
Research Journal of Phytochemistry 1819-3471
Research Journal of Seed Science 1819-3552
Reviews in Analytical Chemistry 0793-0135
Reviews in Chemical Engineering 0167-8299
Reviews in Inorganic Chemistry 0193-4929
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy 0102-695x
Revista Brasileira De Zootecnia-Brazilian Journal of Animal Science 1516-3598
Revista Ciencia Agronomica 0045-6888
Rynek Energii 1425-5960
Science and engineering of Composite Materials 0334-181x
South African Journal on Human Rights 0258-7203
Spectroscopy And Spectral Analysis 1000-0593
Teaching Sociology 0092-055x
Texas Journal of Science 0040-4403
The Scientific World Journal 1537-744x
Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1738-2696
Transport 1648-4142
Trends in Bioinformatics 1994-7941
Trends in Medical Research 1819-3587
World Applied Sciences Journal (WASJ) 1818-4952
World Engineering & Applied Sciences Journal 2079-2204
World Journal of Agricultural Sciences 1817-3047
World Journal of Chemistry 1817-3071
World Journal of Dairy & Food Sciences 1817-308X
World Journal of Fish and Marine Sciences 2078-4589
World Journal of Fungal and Plant Biology 2219-4312
World Journal of Medical Sciences 1817-3055
World Journal of Zoology 1817-3098
Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics 1991-8747
Wseas TranSactions on Communication 1109-2742
Wseas TranSactions on Computres 1109-2750
Wseas Transactions on Fluid Mechanics 1790-5087
Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer 1790-5044
Wseas Transactions on Information Science And Applications 1790-0832
Wseas TranSactions on Mathematics 1109-2769
Wseas Transactions on Systems 1109-2777
Wseas Transactions on Systems And Control 1991-8763
Wulfenia Journal 1561-882X
Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisa Tionspsychologie 0932-4089
Zeitschrift Fur Padagogische Psychologie 1010-0652

منبع:http://researcheditor.ir