معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در قسمت های قبلی مطالب آموزشی به توضیح بخش های مختلف یک مقاله پرداختیم. اکنون توجه شما را به بخش پایانی مقاله که همان منابع می باشد جلب می کنیم.

تعداد منابع مقاله بهتر است کمترین تعداد ممکن باشد. زیرا برخی از مجلات برای تعداد منابع محدودیت های قائل می شوند. پس منابعی را ذکر کنید که ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق دارند و به خوانندگان علاقه مند در رسیدن به اصل موضوع کمک می کنند.

در صورتی که تعداد منابع زیاد است توصیه می شود منابعی ارائه شوند که راحت تر برای خوانندگان قابل دسترس است.

در صورتی که منبع ذکر شده با محتوای مقاله هم خوانی نداشته باشد ممکن است از طرف مجله شناسایی و به عنوان تخلف محسوب شوند و برای همیشه از ارسال مقاله به مجله محروم می شوید.

منابع بایستی بر اساس قوانین معین شده توسط مجله نوشته شوند. بدین منظور با مراجعه به مجله مورد نظر از قسمت راهنمای نویسندگان قواعد نوشتن منابع را به دقت مطالعه کنید.سپس با توجه به قواعد نگارشی، نقطه گذاری صحیح، عدم وجود غلط املایی، تاریخ ها و ساختار به نگارش منابع بپردازید.

سپاسگزاری

در بخش سپاسگزاری، نویسنده می تواند از حامیان مالی تحقیق و كسانی كه در انجام تحقیق و نوشتن مقاله راهنمایی و یاری كرده اند، تشكر و قدردانی نماید. معمولاً در این قسمت از کسانی قدردانی می شوند که بنا به دلایل خود و نداشتن ویژگی های لازم در لیست نویسندگان مقاله قرار نمی گیرند.

منبع: http://researcheditor.ir