معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همانطور که مستحضرید قبلا به چگونگی عنوان یک مقاله پرداختیم. اکنون به بخش بعدی مقاله که همان چکیده (Abstract) است می پردازیم.

چکیده مقاله دربرگیرنده تمام قسمت های یک مقاله مثل مقدمه، هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری می باشد. چکیده باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله مقصد باشد. به طور کلی می توان گفت برای مجلات مختلف 2 نوع چکیده وجود دارد. نوع اول چکیده به صورت ساختار یافته است. به این معنی که چکیده با عناوین مقدمه، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری نوشته می شود. نوع دیگر چکیده ساختار نیافته است که شامل یک پاراگراف به هم پیوسته حاوی تمام اجزای مقاله می باشد. پایگاه های اطلاعاتی همانند PubMed تعداد کلمات چکیده را محدود به 250 کلمه می کنند. به همین دلیل اکثر مجلات خارجی این محدودیت را اعمال می کنند.

سردبیران مجلات از چکیده به عنوان مبنای تعیین داوران ارزیابی مقالات استفاده می کنند. همچنین بیشتر خوانندگان فقط چکیده مقاله را مطالعه می کنند. پس مهم است که چکیده شامل داده ها باشد. اما به دلیل محدودیت های قائل شده برای چکیده از طرف مجلات کافی است مهمترین بخش های داده ها را در آن منظور کرد. در همه مقالات چکیده اول متن است اما آخرین مطلبی است که نوشته می شود.

کلمات کلیدی یا keywords: چندین کلمه در بخش پایانی چکیده عنوان می شوند که شامل کلمات مورد استفاده در عنوان، هدف، روش و نتیجه گیری می باشد. در این زمینه نیز برخی از مجلات محدودیت هایی دارند و باید کلمات کلیدی از شبکه بین المللی کلمات کلیدی انتخاب شوند ولی برخی دیگر از مجلات این محدودیت را ندارند.

منبع:http://researcheditor.ir