معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در قسمت یافته ها، نتایج حاصل از تحقیق به فعل مجهول یا معلوم و در زمان گذشته نوشته می شود. نتایج بایستی به صورت واضح و بدون تفسیر نوشته شوند و می توان آن ها را به صورت متن، جدول، نمودار یا ترکیبی از آن ها ارائه کرد. اما نمی توان نتایج را به بیش از یک روش گفته شده بیان کرد و بایستی از تکرار پرهیز نمود. جدول ها و نمودارها و شکل ها باید کاملاً واضح باشند. بدین معنی که خواننده برای فهم آنها نیازی به مراجعه به متن نداشته باشد. همچنین باید تعداد آن ها حداقل تعداد ممکن باشد. لازم است تمامی تصاویر در متن شماره گذاری شوند و پاورقی داشته باشند.

نتایج را می توان به ترتیب زمانی یا اهمیت آن ها نوشت. یعنی نتایج را به ترتیب زمانی که به دست آمده اند یا بر اساس اهمیت آنها از مهمترین نتایج تا نتایج با اهمیت کمتر نوشته شوند.

در نوشتن نتایج بایستی متغیرهای مورد مقایسه و جهت تغییرات آنها ذكر شوند. برای مثال در مقایسه فشار خون در دو گروه بیماران، ذكر این كه بین فشار خون دو گروه تفاوت معنی داری آماری وجود داشت كافی نیست و ذكر این مطلب كه فشار خون كدام گروه از فشارخون گروه دیگر بیشتر یا كمتر است، ضرورت دارد. در مورد مطالعات بالینی لازم است تعداد اولیه بیماران شركت كننده، بیمارانی كه وارد مطالعه شدند، بیمارانی كه از مطالعه كنار گذاشته شدند و دلیل كنار گذاشتن آنها، بیمارانی كه در حیند مطالعه كنار رفتند، و بیمارانی كه امكان پیگیری وجود نداشت، مشخص گردد.

در نوشتن قسمت یافته ها بایستی از نوشتن جملاتی که بیانگر تعریف و تمجید می باشد پرهیز کنید. مثل جمله هایی از قبیل نظیر یافته های جالب، منحصر به فرد، بی نظیر و جذاب و ...

برای جلوگیری از گیج شدن خواننده و از دست دادن پیام اصلی مقاله، از نوشتن نتایجی که ارتباط مستقیم با فرضیه و سوالات مطرح شده در مقدمه ندارند اجتناب کنید.

منبع:http://researcheditor.ir