معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برخی از مفاهیم در روش تحقیق وجود دارند که استفاده و کاربرد اشتباه از آن ها در پژوهش، پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه دارد. مثلاً باید بدانیم که در قسمت مقدمه چه مواردی را باید ذکر کرد و از بیان چه مواردی پرهیز نمود. در قسمت های قبلی مطالب آموزشی به طور مفصل در مورد اجزای مقاله و چگونگی آن ها بحث کرده ایم. در اینجا به بیان دو مفهوم دیگر می پردازیم.

Research Methods پاسخ این سوال است: "چه کاری قرار است انجام دهیم؟" و Research Design به ما می گوید: "کار مورد نظر را چگونه انجام دهیم؟" نوع مقاله و توضیح آن Research Design می باشد؛ بیان تفصیلی و تفکیکی روش ها و پیشبرد پژوهش Research Methods است.

در نگارش بخش Materials and Methods در ابتدا با Research Design شروع می کنیم که می تواند با توجه به نوع مقاله، چند جمله تا چند پاراگراف باشد. یا حتی می توان از نمودارها و جداولی استفاده کرد که خواننده با یک نگاه بتواند به پاسخ سوال Research Design برسد.  اینکه ھرکدام از مراحل پژوھش خود به تنھایی چگونه انجام می شوند جزء Research Methods به حساب می آید که می تواند به صورت های مختلفی ارائه شود. ممکن است تعداد آن ها زیاد باشد و نیاز باشد که به ترتیب شماره گذاری نمود و در متن آورد.

به طور خلاصه روش تحقیق یا متدلوژی یک معنی عمومی تر است که درمقالات و پروپوزالھا و پایان نامه ھا شامل Research Design ھم می باشد و دراصل اولین بخش متدلوژی را Research Design تشکیل می دھد منبع: http://researcheditor.ir