معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 پس از ارسال مقاله به ژورنال ها یا مجله علمی ، مقاله برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند فرستاده می شود. پس از بررسی دقیق مقاله بیان نظرات توسط داوران و ، اگر مقاله قابلیت انتشار داشته باشد، مجله آن مقاله را چاپ می‌ کند.  نکات زیر می تواند برای مقاله‌های ارسالی برای مجلات و همایش های علمی جالب توجه باشد. رعایت این نکات باعث انسجام و استحکام مقاله می شود و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی افزایش می‌دهد.

1- ارتباط منطقی و کامل مطالب

2- اطمینان از مطرح شدن تمام موضوعات

3- ارتباط استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن

4- منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند

5- رعایت شدن منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها

6-  مقاله باید دارای یک ساختار شفاف مفهومی باشد.

7- عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسبی، صحیح و مرتبطی به کار برده شود.

8-  نظام ارجاع دهی مناسب و استاندارد به کار برده شود.

9- داشتن تفکر خلاق، ترکیب و استدلال

10- دقت فکری در باره عنوان اصلی

11-  انجام تحقیق دقیق درباره مفاهیم مرتبط

12- پشتیبانی استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستند و ارجاعهای مناسب

13- معرفی شواهد کافی برای فهم موضوع

14- مورد نقد و تحلیل قرار دادن ادبیات تحقیق

15- ارائه ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله

منبع: http://researcheditor.ir