معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در پایان نگارش هر مقاله باید مطمئن شویم که کل کار ما بدون عیب و نقص است. به عبارت دیگر، بایستی مطمئن شویم که از خطاهای رایج در مقاله نویسی اجتناب کرده ایم.

برخی مواقع ممکن است یک مقاله که با زحمات و مشکلات فراوان تهیه کرده ایم، دارای یکسری نقص های کوچک باشد. لذا هنگام فرستادن برای یک مجله معتبر، فورا برگشت می خورد. این شیوه رفت و آمد مقاله، بیش از آنکه زحمت نویسنده را از بین ببرد، باعث ماندگاری یک سابقه ناصواب از نویسنده می شود. در این یاداشت به 25 "باید" و "نباید" در مقاله نویسی اشاره می کنیم.

در طراحی مقاله:

    - باید سوال تحقیق مقاله به اندازه کافی محدود و دقیق باشد که صرفا یک یافته محدود اما ارزشمند را دنبال کند.

    - باید ایده اصلی مقاله و سوال تحقیق، جدید باشد.

    - باید پاسخ به سوال تحقیق، یافته ارزشمندی را به متخصصین حوزه علمی مرتبط اضافه کند.

    - باید واحد تحلیل و سطح تحلیل مقاله به درستی تعیین شده باشد.

    - باید طراحی تحقیق و روش تحقیق مقاله از نظر اصول روایی و پایایی صحیح باشد.

در نگارش مقاله:

  - نباید هیچ بخشی از مقاله به صورت احساسی نوشته شده باشد.

  - باید مقاله با یکی از سه حالت قابل پذیرش در محیط علمی (ارجاع به منابع معتبر، استدلال منطقی، استخراج از دل شواهد تجربی) پشتیبانی شده باشد.

  - باید توالی منطقی تمامی مطالب، به صورتی کاملا خطی از ابتدا تا انتهای مقاله رعایت شود.

  - باید در مقاله، بیان رک و پوست کنده داشت.

  - باید تمامی ارجاعات در داخل متن و انتهای متن به صورت صحیح و علمی ارایه شود.

در انتخاب مجله:

   - باید مجله مناسبی از نظر حوزه تخصصی، سطح، و رویکردهای نظری-روش شناختی انتخاب شود.

   - باید شناخت کامل و عمیقی از جنبه های آشکار و پنهان مجله انتخاب شود.

   - باید تمامی ملاحظات مربوط به فرمت نگارش مجله در مقاله، اعمال شود.

   - باید محدودیت اندازه مقاله که توسط مجله تعیین شده است، به درستی رعایت شود.

   - نباید مقاله هیچ گونه خطای نگارشی یا ویرایشی داشته باشد.

در ارسال مقاله:

  - نباید تمامی مشخصات نویسندگان یا مواردی که هویت نویسندگان مقاله را مشخص کند از ابتدا و متن مقاله حذف  شود.

  - نباید هیچ موردی در مقاله یافت شود که ناقض حریم شخصی فرد یا سازمان باشد.

  - نباید هیچ گونه تضاد منافعی در فرآیند انجام پژوهش و مقاله پیدا شود.

  - نباید این مقاله در گذشته، به جای دیگری ارسال شده باشد.

  - نباید محتوای این مقاله به شکلی دیگر در جای دیگری منتشر شود.

در بازنگری مقاله:

-باید تمامی نظرات سردبیر و داوران به صورت صحیح درک شود.

-باید تمامی نظرات سردبیر و داوران به صورت کامل در مقاله اعمال شود.

-باید نامه پاسخ به سردبیر و داوران به صورت کامل نوشته شود.

-نباید هیچ کدام از پاسخ های نوشته شده به سردبیر و داوران، حالت احساسی و دفاعی داشته باشد.

-باید مقاله بازنگری شده به صورت کامل ویرایش شده و به موقع ارسال شود.

منبع: http://researcheditor.ir