معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معمولاً جلسه دفاع پایان نگارش پایان نامه نیست و باید پس از آن اقداماتی صورت گیرد. ممکن است در جلسه دفاع داوران از دانشجو بخواهند اصلاحاتی در متن پایان نامه انجام دهد.

اگر حجم این اصلاحات کم باشد کافی است استاد راهنما و استاد مشاور اصلاحات را تأیید کنند. اما اگر ایرادات کلی و اساسی باشد باید به تأیید استاد داور نیز برسد. اقدامات مهم پس از جلسه دفاع را می توان در زیر برشمرد: 1- ثبت و ضبط دیدگاه های داوران 2- اعمال آخرین اصلاحات (زیرا پس از تحویل آن به کتابخانه امکان اصلاح وجود ندارد.) 3- استخراج مقاله از پایان نامه (حداقل یک مقاله ی ترویجی یا پژوهشی) 4- شروع پروژه های بعدی مربوط به موضوع در صورت امکان 5- مرور تجره های بدست آمده و شمردن اشتباهات و پرهیز از تکرار آن ها 6- ارزیابی واقع بینانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود 7- توصیه ی موضوع خود به افراد دیگر برای ادامه دادن پژوهش.

منبع: http://researcheditor.ir