معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جدیدترین فهرست نتایج اعلام شده توسط ESI جهت رتبه بندی دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور

جدیدترین فهرست نتایج اعلام شده توسط ESI جهت رتبه بندی دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور نتایج رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوط به May 2016  بر اساس نظام رتبه بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. معیار محاسبه این رتبه گردآوری و تجزیه و تحلیل یک درصد مقالات با بیشترین تعداد استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI ...

جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات نمایه شده در بانك اطلاعاتی ISI

جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات نمایه شده در بانك اطلاعاتی ISI شاخص ضریب تأثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال 1995 توسط یوجین گارفیلد بنیان‌ گذار موسسه ISIبرای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به‌ صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام‌ شده به مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ دوساله ...

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس به کمک Scopus ID میتوان بین مقالات چاپ شده به وسیله افراد با نام های مشابه تمایز ایجاد کرد. علاوه بر این برای اینکه پروفایل شما به عنوان نویسنده مقاله در اسکوپوس کامل باشد باید مطمئن باشید که مقالاتی که شما نویسنده آن میباشید متعلق به Author ID یکسانی ...

معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علم سنجی دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی میپردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمی و کیفی برونداد علمی پژوهشگران است که میتواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقای ...