معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دستورالعمل زیر به منظور تشویق و قدردانی از فعالیت های پژوهشی و ترغیب هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا به امر تحقیق و پژوهش تهیه و تدوین گردیده است .

الف) افراد مشمول پاداش

الف 1) اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا و سایر پژوهشگران لازم است آدرس کامل دانشگاه را در مقالات فارسی بصورت "دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. و در مقالات انگلیسی بصورت"Fasa university of medical sciences, Fasa, Iran." قید نمایند .

تبصره 1: ملاک پاداش مقالات آدرس درج شده در مقاله چاپ شده و همچنین آدرس (Affiliation) مندرج در نمایه نامه ملاک می باشد.

تبصره 2: پاداش مقاله تنها شامل نویسندگانی می شود که آدرس (Affiliation) اول خود را دانشگاه علوم پزشکی فسا قید کرده باشند.

الف 2) در صورتی که نویسنده مسئول (Corresponding Author) و یا نویسنده اول (First Author) آدرس کامل دانشگاه را به صورتی که در بند 1 قید شده درج نماید پاداش به ایشان تعلق خواهد گرفت و می بایست بین سایر نویسندگانی که افیلیشن دانشگاه فسا را دارند، طبق جدول 2 تقسیم نماید.

تبصره 1: در صورتی که هم نویسنده مسئول و هم نویسنده اول از دانشگاه علوم پزشکی فسا باشند پاداش در اختیار نویسنده مسئول قرار گرفته و طبق جدول 2 سهم هر نویسنده باید توسط نویسنده مسئول به ایشان تعلق گیرد .

الف 3) چنانچه نگارندگان مقاله که افیلیشن فسا را دارند بیش از یکی باشد، پاداش بر اساس جدول شماره2 بین نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی فسا تقسیم خواهد شد .

الف 4) نویسندگان مقاله موظف هستند حداکثر 3 ماه بعد از انتشار مقاله، برای دریافت پاداش مقاله اقدام نمایند. بدیهی است پس از این موعد معاونت تحقیقات تعهدی در پرداخت پاداش مقاله نخواهد داشت.

الف 5) ملاک تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در مقاله چاپ شده و ملاک تاریخ تقاضا ، تاریخ ثبت مقاله(ارسال به کارشناس پژوهشی) به همراه مدارک در سامانه پژوهان می باشد.

الف 6) چاپ شدن مقاله به معنای داشتن دوره (volume)، شماره (Number) و همچنین شماره صفحه می باشد که در مقاله مشخص شده باشد. لطفا از وارد کردن مقالاتی که هنوز شماره صفحه، دوره و شماره ندارند خودداری کنید و تا انتشار نهایی مقاله شکیبا باشید.

تبصره: در صورتی که مقاله شماره صفحه و دوره نداشته باشد اما در بانک اطلاعاتی ذکر شده (Web of Science, Pubmed, Scopus) وجود داشته باشد و قابل جستجو باشد، پاداش مقاله قابل پرداخت خواهد بود.

الف 7) مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در مورد مقاله (دوره، شماره، شماره صفحه، تاریخ انتشار، ...) به عهده متقاضی می باشد و در صورت اشتباه وارد شدن اطلاعات مقاله به متقاضی برگردانده شده و تا تصحیح اطلاعات، جهت پاداش مقاله اقدام نخواهد شد.

الف 8) لازم است تقاضای دریافت پاداش با تکمیل فرم مقالات چاپ شده در سامانه پژوهان به آدرسpajohan.fums.ac.ir توسط نویسنده مسئول یا اول ارائه گردد (بر اساس بندهای ذکر شده ). در صورت مشارکت افراد، تنها یک بار وارد کردن مقاله توسط یکی از نویسندگان و مشخص کردن بقیه افراد در قسمت "نویسندگان" در سامانه پژوهان کافی می باشد.

الف 9) در خصوص پرداخت جایزه مقاله در صورتی که مقاله چند مرکزی و با مشارکت دانشگاههای خارج از کشور(International) تهیه گردد در صورتی که نویسنده اولFirst Author) ) یا نویسنده مسئول مقاله (Corresponding Author) از دانشگاه علوم پزشکی فسا باشد ( با رعایت شرایط ذکر شده در بند 1) صد درصد جایزه و در صورتی که جزء یکی از سایر نویسندگان باشد بر اساس جدول شماره 2 مبلغ پاداش در اختیار فرد ذیصلاح ارائه دهنده مقاله به دانشگاه قرارخواهد گرفت.

الف 10) در صورتی که نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه علوم پزشکی فسا نباشد، یکی از سایر نویسندگان می تواند با وارد کردن مقاله در سامانه برای در دریافت پاداش مقاله اقدام کند. دریافت کننده پاداش موظف است سهم هرکدام از نویسندگان که افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی فسا را دارند، پرداخت نماید.

 

ب) سیستم امتیاز دهی به مقالات

نمایه شدن مقالات در بانک های علمی معتبر

ب 1) ایندکس نوع 1: بانک های اطلاعاتی ISI WEB OF Science (شامل SSCI,SCI و(A&HCI

ب 1-1) به مقالات تحقیقی نمایه شده در این بانک های اطلاعاتی بر اساس ضریب تأثیر مجله مربوطه، حداقل 10,000,000 ریال طبق جدول شماره 1 اختصاص می یابد. (هر امتیاز 400,000ریال)

ب 1-2) مقالات مروری Review Article و Systematic Review و متا آنالیزهای انجام شده در بانک های فوق با ضریب 1.4 مطابق جدول شماره 1، پاداش اختصاص می یابد.

 

تبصره 1: بقیه انواع مقالات بصورت Short Communication , Letter to Editor , Brief Report, Case Series, Case Report مطابق با جدول الف به شرح ذیل پرداخت خواهد گردید:
ردیف نوع مقاله شرایط
1 Short or Brief Communication / Brief Report / Rapid Communication/ Medical Hypothesis 2/3 امتیازات جدول 1
2 Research Letter –Case Report- 1/3 امتیازات جدول 1
3 Letter to Editor 1/4 امتیازات جدول 1

 

 

تبصره 2: ضریب تأثیر (IF) مبنای محاسبه ای آیین نامه، آخرین،(Impact Factor) منتشر شده از سوی موسسه Thomson Reuters می باشد که از طریق وب سایت web of science و در قسمت Journal Citation Reports قابل دسترسی می باشد.

تبصره3: چنانچه Letter to Editor منتشر شده توسط نویسنده در پاسخ به نقد مقاله خود ایشان باشد ،مشمول پاداش نخواهد بود . (Author Reply)

تبصره4: ملاک ارزشیابی نوع مقاله، مقاله چاپ شده در مجله می باشد و در صورت عدم درج و یا درج مواردی غیر از انواع یاد شده فوق، ملاک تشخیص مقاله به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

 

 

ب 2) ایندکس نوع 2: بانک اطلاعاتی (Medline/Pubmed)

ب 2-1) مقالات تحقیقی نمایه شده در بانک های فوق مبلغ10,000,000 ریال تعلق می گیرد . (هر امتیاز 400,000 ریال)

ب 2-2) به مقالات مروری Review Article نمایه شده در بانک های فوق مبلغ 14,000,000 ریال تعلق می گیرد .

ب 2-3) به سایر مقالات دیگر مطابق جدول الف پاداش تعلق می گیرد .

 

ب 3) ایندکس نوع 3: بانک های اطلاعاتی Scopus

ب 3-1) مقالات تحقیقاتی نمایه شده در بانک های فوق مبلغ 6,500,000 ریال تعلق می گیرد .

ب 3-2) به مقالات مروری Review Article ایندکس شده در نمایه Scopus مبلغ 8,400,000 ریال تعلق می گیرد .

ب 3-3) به انواع مقالات دیگر مطابق جدول الف پاداش تعلق می گیرد .

 

 

ب 4) ایندکس نوع 4: سایر بانک های اطلاعاتی معتبر به جز بندهای ذکر شده

منظور از سایر بانک های اطلاعاتی معتبر بانک هایی است که در آخرین ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می شوند و یا توسط مرکز علم سنجی و پایش دانشگاه معتبر شناخته شده اند مانند ISC، Index Copernicus وChemical Abstracts, Embase, ...

ب 4-1) به مقالات تحقیقی و مروری نمایه شده در این بانک ها مبلغ 3,000,000 ریال تعلق می گیرد.

ب 4-2) به سایرانواع مقالات بر اساس جدول الف پاداش تعلق می گیرد.

تبصره 1- هیچ کدام از ضرایب افزایشی (مانند همکاری نویسندگان ) در پاداش این نوع مقالات محاسبه نمی گردد.

 

ج) همکاری های بین المللی

جهت تشویق پژوهشگران برای برقراری ارتباطات بین المللی، به مقالات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی ISI، Pubmed، و Scopus که با همکاری نویسندگان دانشگاه های خارج از کشور باشند، پاداش مقالات با ضریب 1/15 محاسبه می گردد.

تبصره: استفاده از این بند تنها زمانی ممکن می باشد که افیلیشن اول یکی از نویسندگان از دانشگاه های خارج از کشور باشد.

 

ج) چاپ مقاله در مجلات برتر رشته (Q1)

به مقالاتی که بر اساس شاخص SJR در 25 درصد مجلات برتر (Q1) رشته چاپ شوند، پاداش مقاله با ضریب 1/3 محاسبه می گردد.

 

 ج) ملاک نمایه شدن مقاله در یک بانک اطلاعاتی

* ملاک نمایه شدن مقاله در یک بانک اطلاعاتی، وجود مقاله مورد نظر در بانک اطلاعاتی عنوان شده است (به صورتی که مقاله مذکور در بانک مورد ادعا قابل جستجو و بازیابی باشد ) و صرف ادعای مجله و یا فرد در این مورد ملاک نمی باشد.

 

د) مدارک مورد نیاز جهت دریافت پاداش مقاله

پرداخت پاداش مقاله، مشروط به وارد کردن اطلاعات کامل مقاله در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی فسا توسط نویسنده مقاله می باشد.

تبصره1: ارائه نامه پذیرش مقاله و یا نسخه الکترونیکی پیش از انتشار مقاله (Articles In Press/Epub) ، ملاک نخواهد بود .

*تشخیص شمول موارد ذکر شده از نظر فهرست شدن مجله در نمایه مورد نظر و ... با معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد. بدیهی است ملاک ارزیابی در خواست های رسیده مدارک ارائه شده توسط متقاضی می باشد و این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال جستجوی مقالات در بانک های اطلاعاتی و تکمیل مدارک ناقص ندارد

 

 

جدول 1: میزان پاداش مقالات براساس شاخص ضریب تأثیر (Impact Factor) مجله و نوع مقاله (هر امتیاز400.000 ریال)

محل نمایه شدن مجله امتیاز مبلغ پاداش
ISI سه برابر Impact Factor + 25 بسته به عدد Impact Factor مقدار پاداش، متفاوت است

 

Medline/Pubmed

25 10,000,000 ریال
Scopus 16 6,500,000 ریال
مقالات چاپ شده در مجلات ایندکس شده در سایر نمایه های تخصصی 7.5 3,000,000ریال

 

جدول 2: نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی مشترک 

 

جمع ضریب مربوطه به کل نفرات سهم هر نفر با Affiliation دانشگاه از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه
مسئول اول دوم سوم به بعد
100% 100% - - -
100% - 100% - -
120% 50% 50% - -
130% 40% 40% 20% -
135% 40% 40% 10% بقیه نویسندگان     ÷   10%
100% - 70% 30% -
100% 70% - 30% -
100% 70% - - بقیه نویسندگان     ÷   30%
100% - 70% - بقیه نویسندگان     ÷   30%
60% - - 100% -
60% - - 50% بقیه نویسندگان     ÷   50%
50% - - - بقیه نویسندگان     ÷   100%