معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- نحوه درخواست کتاب تالیفی چگونه است؟
ابتدا درخواست کتبی به معاون تحقیقات و فناوری+ تکمیل فرم در خواست تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + تکمیل فرم اظهار نظر مدیر گروه در خصوص تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + صورتجلسه شورای پژوهشی
2- آیا وجود فرم اظهار نظر گروه در خصوص تألیف و ترجمه ضروری می باشد؟
بله
3- نحوه درخواست کتاب ترجمه چگونه است؟
ابتدا درخواست کتبی به معاون تحقیقات و فناوری+ تکمیل فرم در خواست تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + تکمیل فرم اظهار نظر مدیر گروه در خصوص تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + صورتجلسه شورای پژوهشی + تصویر رو و پشت جلد کتاب به همراه صفحه شناسنامه کتاب، جهت ارسال به وزارت متبوع
4- زمان داوری اولیه چقدر است؟
3 ماه
5- زمان داوری نهایی کتاب چقدر است؟
2 ماه
6- زمان ارسال پاسخ داوران به نویسنده/ مترجم چقدر است؟
2 هفته
7- زمان ارسال پاسخ نویسنده / مترجم به نظرات داوران اولیه چقدر است؟
2 هفته
8- حداکثر میزان حمایت کتاب چند نسخه است؟
100 نسخه
9-آیا کارکنان شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه و دانشجویان نیز می توانند درخواست تألیف و ترجمه خود را به کمیته ارائه نمایند؟
بلی. و لیکن حتماً باید زیر نظر یک نفر متخصص رشته مذکور ( سوپروایزر ) باشد .
10- آیا دانشگاه در فروش کتاب مشارکت می کند؟
دانشگاه جهت حمایت از مولفین و مترجمین 25 جلد از کتاب را خریداری نموده و به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور اسال می نماید. در صورت نیاز دانشگاه ها به کتاب، با کارشناس کمیته تماس گرفته می شود .