معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1-مراحل درخواست حمایت مالی ازمقالات ؟

حمایت مالی از محققین دانشگاه پس از درخواست محقق از طریق تکمیل فرم مربوطه موجود در سایت معاونت و ارسال آن به انضمام مستندات مندرج در فرم صورت می گیرد . لازم به ذکر است ( محقق بایستی قبل از درخواست ، آئین نامه موجود درسایت را مطالعه نماید ). پس از دریافت نامه و بررسی مدارک ، موضوع درشورای تخصصی پژوهش وفناوری دانشگاه مطرح و در صورت تصویب ، نامه به مسول حسابداری دانشگاه زده خواهد شد . بدیهی است " رعایت حقوق مادی ومعنوی " افراد و دانشگاه یا سازمانها یی که دراجرای پروژه ای که منتج به استخراج مقاله گردیده ، مشارکت نمودند و همچنین"رعایت موازین اخلاقی درانتشارآثار پژوهشی " الزامی می باشد. همچنین مسئولیت توزیع مبالغ بین نویسندگان برعهده معاونت پژوهشی و منطبق با آیین نامه می باشد. زمان درخواست حمایت از مقالات ، پس از چاپ (چاپ کامل ، صرف پذیرش چاپ قابل قبول نمی باشد ) می باشد .

2- فرایند بررسی و تصویب طرح ها و گزارش نهایی طرح ها در جلسات شورا چگونه می باشد؟

بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح ها در معاونت تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می باشد:
طرح های تحقیقاتی که نیاز به وسایل و مواد مصرفی دارند 80% هزینه وسایل و مواد بعد از تصویب طرح در شورای پژوهشی و در ابتدای شروع طرح به محقق داده خواهد شد و مابقی هزینه بعد از ارائه گزارش نهایی به معاونت تحقیقات قابل پرداخت خواهد بود.
طرح های تحقیقاتی که به صورت توصیفی می باشند 25% هزینه کل طرح بعد از تصویب طرح در شورای پژوهشی و در ابتدای شروع طرح به محقق داده خواهد شد و مابقی هزینه بعد از ارائه گزارش نهایی به معاونت تحقیقات قابل پرداخت خواهد بود.

3- زمان برگزاری جلسات شورا چگونه می باشد؟

هر دو هفته یکبار