معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

وظایف شورا

  • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
  • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کارمندی
  • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
  • گزارش عملکرد کمیته به شورای مرکزی و معاون پژوهشی دانشگاه