معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه های برگزار شده در سال 1398
 

ردیف


عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

تعداد شرکت کنندگان

ساعت برگزاری

1

برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی ( جلسه اول) 98/04/31

دکتر مجتبی فرجام 

دکتر رضا همایونفر65

15-8

2 برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه دوم)

98/05/07

دکتر مجتبی فرجام

95

9:30- 8

3 برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه سوم)

 

14/05/98 دکتر مریم کاظمی

دکتر مجتبی فرجام
129 9:30-8
4 برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه چهارم)

 

28/05/98 دکتر عزیزاله دهقان 145 9:30-8
5 برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه پنجم)

 

04/06/98 دکتر رضا همایونفر 120 9:30-8
6 برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش در طب بالینی (جلسه ششم)

 

11/06/98 دکتر رضا همایونفر 73 9:30-8