معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine  ♦ خیر مقدم و افتتاح کارگاه ♦ مقدمه و اهمیت پزشكی مبتنی بر شواهد PICO- Problem Intervention Comparison Outcome♦  ♦ كارگروهی PICO ♦ منابع طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (5S) و شیوه های جستجو ♦ جستجوی شواهد در پایگاههای PubMed و كوكران ♦ كارگروهی بررسی ...

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری ♦ ایده،خلاقیت وطرح کسب و کار ♦ تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی ♦ تکنیک های خلاقیت ♦ اهمیت تفکر و دنیای تغییرات ♦ مبانی خلاقیت ♦ تکنیکهای خلاقیت ♦ ایده یابی و شکار فرصت ها ♦ مبانی طرح کسب و کار ♦ استراتژی کسب و کار ♦ تجزیه وتحلیل بازار ...

مقالات چاپ شده در سال 1394

مقالات چاپ شده در سال 1394 Metabolic Syndrome as a Risk Factor for Osteoarthritis Askari A, Shahabfard Z, Ehrampoush E , Bahramali E , Homayounfar R   Blood Glucose Alterations in Spinal Anesthesia versus General Anesthesia in Those Undergoing Cesarean Section Delivery: A Cohort ...

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل، اولین ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری در ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. فعالیت های پژوهشی از تاریخ اول فروردین 1/1/1394 تا اول فروردین 1/1/1395 محاسبه خواهد شد. توجه: ...