معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسات شورای پژوهشی سال 94

جلسات شورای پژوهشی سال 94   ♦ اولین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 3/4/93 برگزار گردید. جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 03/04/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق ...

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی  نام مدرس: دکتر عزیزاله دهقان                            تاریخ برگزاری کارگاه: 11/9/1396            سرفصل های کارگاه : ♦ معرفی انواع متغیرها ♦ ورود داده ها به نرم افزار SPSS ♦ آماده سازی داده ها جهت آنالیز ♦ انجام آزمون‌های فرضیه آماری با SPSS ♦ ...

کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش نام مدرس: دکتر مجتبی فرجام                                 تاریخ برگزاری کارگاه : 6/9/1396   Authorship Why Authorship matters Who is an author Non-Author contributors Mega Projects Order of authors How to prevent  conflict of interest Notes Acknowledgement Incorrect ...

کارگاه علم سنجی

کارگاه علم سنجی سرفصل های کارگاه   نام مدرس: جواد جمشیدی                        تاریخ برگزاری:20/06/1396   ♦ معرفی علم سنجی ♦ معرفی شاخص های علم سنجی ♦ معرفی نمایه نامه های استنادی ♦ معرفی برخی از نظام های رتبه بندی جهانی ♦ آشنایی با شبكه های اجتماعی و پروفایل های ...