معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ انتشار: 1398/08/1

 

کارگاه اخلاق درپژوهش به منظور توانمندسازی اساتید هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران روز دوشنبه 13/8/1398در سالن نحوی دانشگاه با ارائه جناب دکتر مجتبی فرجام برگزار گردید. در این کارگاه موضوعات مرتبط با اخلاق در پژوهش ، اخلاق در کارآزمایی های بالینی، نحوه ی برخورد با متخلفان پژوهشی، معرفی اعضای کمیته اخلاق و وظایف کمیته و... مطرح گردید و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 

 

برنامه زمانبندی کارگاه