معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع می‌رساند کارگاه آشنايی با ابزارهای پژوهش و نظام نوين اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ايران (نوپا) برای دو گروه اعضای هيات علمی پاية و بالينی آن دانشگاه به صورت جداگانه، برای تاريخ چهارشنیه 3 بهمن سال جاری جهت برگزاری پيشنهاد می‌شود. مدرس اين کارگاه آقای دکتر پيام کبيری، رئيس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی اين معاونت هستند. با توجه به اهميت موضوع و با هدف فراهم‌سازی امکان مشارکت حداکثری همکاران، کارگاه مذکور مطابق راهنمای پيوست، در دو بخش متفاوت برای همکاران هيات علمی گروه علوم پايه از ساعت 8:30 صبح و در محل دانشگاه و برای همکاران هيات علمی بالينی و درمانی از ساعت 11 و در محل يکی از بيمارستان‌های آموزشی اصلی دانشگاه برگزار خواهد شد.

پیوست ها:

Noupa workshop program

noupa workshop protocol