معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا


این برنامه به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها تدارک دیده شده است. در این برنامه معاونت تحقیقات و فناوری با در نظرگرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخصهایی برای تشویق استادیاران جوان برتر نموده که عبارتند از:

الف - سن کمتر از 42 سال )با توجه به تاریخ اعلام فراخوان(

ب - عضو هیأت علمی دانشگاه مربوطه  )استادیار یا مربی(

ج - نویسنده اول یا مسؤول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

-1 نوع مقاله :  مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

-2 زمان انتشار : منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی )پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست و در هنگام ارسال مدارک میبایست مقاله منتشر شده باشد(

 -3  محل انتشار:  مجله ای با شاخص ) IF (impact factor) معادل 3 و یا بالاتر )سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته های موضوعی مبتنی بر CiteScore در (سااامانه منبع یاب، بخش رتبه بندی Scopus با محدود کردن شاخص  Percentile به Top 5% ، میتوانید قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بیابید(

لازم به ذکر است داشتن همه موارد فوق الزامی است.

  • میزان اعتبار هر گرنت 150 میلیون ریال است که نیمی از آن پس از تایید مدارک ارسالی و نیم دیگر پس از ارایه قرارداد متقاضی با معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر تصویب پروژه تحقیقاتی 150 میلیون ریالی ارایه به دانشگاه تخصیص اعتبار داده خواهد شد.
در صورت داشتن سوال به سرکار خانم بردبار معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

لطفا مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 15/7/1397 به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل نمایید.