معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف

عنوان طرح مصوب

تاریخ اتمام طرح تحقیقاتی

1

ارتباط بین  آترواسکلروز و ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید با سطح پروتئین واکنش گر التهابی با حساسیت بالا (Hs CRP)  خون در مبتلایان به استئوآرتریت مفصل زانو

01/04/1395

2

بررسی فراوانی انمی و  وضیعت ذخایر اهن در بیماران دیالیزی  شهرستان فسا در طی سال های1395-1394

02/05/1395

3

بررسی شیوع آنمی فقر آهن در پرسنل بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا و ارتباط آن با کیفیت زندگی در 6 ماهه اول سال 1395

28/04/1395

4

بررسی فراوانی هر یک از  تشخیص های افتراقی الگوی نقاط سفید پراکنده در اندوسکوپی دئودنوم بیماران درشهرستان فسا در سال1395

01/04/1395

5

بررسی ارتباط میان ریسک فاکتور های سرطان مثانه با استیج و گرید تومور تراشیده  شده توسط عمل جراحی ترانس یورترال رسکشن در بازه ی زمانی نیمه ی دوم سال 1391 تا انتهای سال 1394در شهرستان فسا.

02/10/1395

6

بررسی گیاهان دارویی پشنهاد شده  از منظر طب سنتی ایران در درمان هموروئید: مطالعه مروری مبتنی بر شواهد

28/10/1395