معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان قانون: متن قانون:
مقدمه(از آیین نامه ها) با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره گیری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشكی وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی از دستاوردهای علمی و پژوهشی و آشنایی آنها با دانش نوین بشری در عرصه های علوم پزشكی و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، این آئین نامه تدوین گردید. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشكی كشور(كه در این آئین نامه دانشگاه نامیده می شوند) می توانند طبق ضوابط مندرج در آئین نامه از دوره فرصت مطالعاتی(كه در این آئین نامه دوره نامیده می شود) استفاده نمایند.
ماده 1(از آیین نامه ها) استادان، دانشیاران و استادیاران تمام وقت رسمی قطعی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه ها می توانند از این دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نمایند.
تبصره 1- استفاده از دوره صرفا بصورت پیوسته و متداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت برای دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی ، ایران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز ومشهد وچهار سال یكبار برای سایر دانشگاه ها خواهد بود.
تبصره 2- استفاده از این دوره بصورت متداوم و یا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهارسال خدمت می باشد.
تبصره 3- استفاده مربیان و اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی صرفا از دوره فرصت مطالعاتی در داخل كشور، برابرمفاد این آئین نامه بلامانع است.
ماده 2(از آیین نامه ها) استفاده از این دوره برای تمام متقاضیان واجد شرایط بر اساس امتیازات مندرج در موارد 1، 2، 3 آئین نامه ارتقاءاعضاء هیات علمی و دیگر فعالیتها و با رعایت حداقل امتیازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرین دوره فرصت مطالعاتی( یا تاریخ استخدام رسمی آزمایشی برای كسانیكه از این دوره استفاده ننموده اند) بشرح زیر خواهد بود.
تبصره 1- در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هیئت علمی در هر دانشگاه می توانند ازاین دوره استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتیكه تعداد واجدین شرایط استفاده از دوره بیش از حدنصاب تعیین شده باشد، انتخاب متقاضیان براساس تعیین اولویت برمبنای جمع امتیاز كسب شده از موارد زیر می باشد:
الف – ارتباط دوره با فعالیتهای پژوهشی متقاضی در جهت رفع نیازهای كشور(حداكثر 15 امتیاز)
ب- ارتباط دوره با پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متبوع(حداكثر 15 امتیاز)
ج- میزان مشاركت متقاضی در هریك از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی – اجرایی برابر آئین نامه ارتقاء(حداكثر امتیاز برای هر فعالیت 10 و جمعا حداكثر 30 امتیاز به ازاء هر سال)
د- امتیازات مربوط به مدت زمان فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب به ازاء هر سال 10 امتیاز
هـ ـ خدمت در مراكز تحقیقاتی صنعتی، تولیدی و خدماتی در مناطق محروم كشور بصورت ماموریت تمام وقت به ازاء هر سال كامل 15 امتیاز
ماده 3(از آیین نامه ها) دانشگاه یا موسسه ای بعنوان موسسه میزبان داخل یا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تائید دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی بوده بنحوی كه متقاضی بتواند به پیشرفتهای علمی، فنی و تحقیقاتی كه در منطقه دانشگاهی وی امكان دسترسی به آن نیست، دست یابد.
تبصره 1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی در خارج از كشور، صلاحیت كشور و واحد میزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتی می بایست در مرحله اول به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و پس از اعلام مراتب توسط رئیس دانشگاه به معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در مرحله بعدی به تائید كمیته مربوط در حوزه معاونت یاد شده برسد. تبصره 2- شرایط میزبانی دوره در داخل كشور به شرح ذیل می باشد:
گروه ها و بخشهای آموزشی دانشگاه ها یا مراكز پژوهشی كه از این به بعد "واحد میزبان" نامیده خواهند شد برای رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلی می بایست دارای شرایط ذیل باشند: الف- تعداد محققان تمام وقت دارای درجه دكترای تخصصی(ph.D) یا تخصص در رشته موردنظر می بایست حداقل 5 نفر باشد.
ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد میزبان در رشته موردنظر برای دوره فرصت مطالعاتی در مجلات معتبر در 5 سال اخیر می بایست حداقل 2 مقاله به ازای هر محقق بوده و حداقل 20درصد آنها در مجلات خارجی چاپ شده باشد.
ج- تعداد طرح های تحقیقاتی پایان یافته و یا در دست اجرای واحد میزبان در رشته موردنظر در 5 سال گذشته حداقل 3 طرح باشد. د- واحد میزبان می بایست امكانات كافی جهت اجرای طرح موردنظر در دوره از جمله فضای فیزیكی، تجهیزات پیشرفته و سیستم تداركاتی مناسب برای تهیه مواد و وسایل پژوهشی را دارا باشد.
هـ ـ هریك از اعضای هیئت علمی واحد میزبان در 5 سال گذشته(قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتی) می بایست راهنمایی حداقل 3 پایان نامه دكترای تخصصی(ph.D)، تخصص و یا فوق تخصص پزشكی را انجام داده باشند.
تبصره 3- بمنظور ارزیابی واحدها از نظر قابلیت میزبانی برنامه دوره داخل كشور، "كمیته تخصصی" تحت عنوان«ارزشیابی واحدهای واجد شرایط جهت میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور» مركب از اعضای زیر تشكیل خواهد شد:
الف – یكنفر به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری كه دبیر كمیته نیز خواهد بود.
ب- حسب مورد، یكنفر از اعضای هیئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاه ها
ج- حسب مورد، یكنفر از محققان واحد متقاضی میزبانی به انتخاب رئیس واحد
د- حسب مورد، دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری
توضیح اینكه: 1- دبیرخانه بررسی درخواست متقاضیان برای میزبانی دوره فرصت مطالعاتی تحت نظر دبیر كمیته معاونت تحقیقات و فناوری تشكیل خواهد شد.
2- كلیه درخواست های متقاضیان جهت میزبانی می بایست حداكثر تا پایان اسفندماه هر سال از طریق رئیس دانشگاه به دبیرخانه كمیته تخصصی ارسال گردد . كمیته موظف است صلاحیت واحد متقاضی را بررسی و تا شروع سال تحصیلی بعد(مهرماه) نتیجه را به متقاضیان میزبانی و كلیه دانشگا هها و مؤسسات علوم پزشكی كشور اعلام نماید.
3- كمیته تخصصی می بایست هر 3 سال یكبار صلاحیت تائید شده واحد میزبان را مورد ارزشیابی مجدد قرار دهد.
4- در صورتی كه واحدی جهت میزبانی این دوره مورد تصویب كمیته تخصصی ارزشیابی قرار گرفت، متقاضی پس انتخاب یكی از اعضای هیئت علمی واحد میزبان جهت راهنمایی انجام دوره به رئیس واحد معرفی خواهد شد.
ماده 4(از آیین نامه ها) درخواست متقاضی جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور پس از كسب نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و تائید رئیس دانشكده ویا مؤسسه برای بررسی كارشناسی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و نتیجه پس از طرح در شورای پژوهشی جهت اخذ تصمیم به رئیس دانشگاه اعلام می گردد. رئیس دانشگاه در صورت موافقت با اعطای دوره فرصت مطالعاتی باید مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقیقات و فناوری منعكس نماید.
تبصره 1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی برای اخذ مدرك دانشگاهی نمی باشد و در این مدت فقط از مقرری ارزی مربوط به هزینه زندگی و حق تكفل عائله مندی می تواند استفاده نماید.
تبصره 2- هزینه های بیمه درمانی جهت متقاضی و اعضای خانواده همراه وی براساس سقف تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح كشور(بانك مركزی) قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 5(از آیین نامه ها) متقاضی در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور باید به موجب سند رسمی تعهد نماید كه به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نماید. به منظور حسن اجرای این تعهد، متقاضی می بایست به میزان دو برابر كل هزینه های ارزی و ریالی كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دریافت دارد(مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد) تعهد بسپارد. چگونگی اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع می باشد. متقاضی برای سپردن تعهد فوق به تشخیص دانشگاه میتواند به یكی از دو روش زیر با توجه به سایر مقررات اقدام نماید : الف – سپردن وثیقه ملكی ب- سپردن ضمانت نامه معتبر كارمندی یا سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار همانند سفته و بیمه نامه (به غیر از چك).
ماده 6(از آیین نامه ها) اعضاء هیات علمی در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهد كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزینه رفت وبرگشت، هزینه عوارض گذرنامه وخروج از كشور آنها و خانواده شان(حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضی) را فقط یكبار در طول هر دوره پرداخت نماید.
ماده 7(از آیین نامه ها) حقوق و مزایای اعضای هیات علمی كه از دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور استفاده می نمایند مطابق با آئین نامه ماموریتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد واحد میزبان حتی الامكان تسهیلات رفاهی نظیر مسكن را برای این اعضا فراهم خواهد نمود.
ماده 8(از آیین نامه ها) در دوره داخل كشور هزینه رفت و برگشت متقاضی و خانواده وی(حداكثر 5نفر با احتساب متقاضی) یك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبداء قابل پرداخت می باشد.
ماده 9(از آیین نامه ها) لازم است دانشگاه ها اعتبارات لازم راجهت انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خود در بودجه سالانه پیش بینی ومنظور نمایند.
تبصره 1- مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی انجام دوره فرصت مطالعاتی متقاضی و افراد خانواده همراه وی (5 نفر با احتساب متقاضی) با حقوق و مزایای استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دریافت حق التحقیق از مؤسسه آموزشی محل طی دوره در خارج از كشور بلامانع می باشد.
تبصره 2- معادل ریالی هزینه های بیمه درمانی(موضوع تبصره 2 ذیل ماده 4 این آئین نامه) حداكثر به میزان تعیین شده در دستورالعمل های مربوطه پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت می باشد.
ماده 10(از آیین نامه ها) در صورت وجود اعتبار تمام یا قسمتی از هزینه های لازم جهت اجرای طرح دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور از محل ردیف متمركز مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری تامین و در اختیار واحد میزبان قرار می گیرد.
ماده 11(از آیین نامه ها) استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتی موظف است گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی كه در هنگام اعزام و در هنگام اعزام و در هر مورد تعیین خواهد گردید(حداقل در فواصل زمانی سه ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پایان دوره نیز گزارش جامع فعالیتهای علمی و پژوهشی خود در طول دوره رابه دانشگاه مربوطه تسلیم نماید.
تبصره 1- گزارش ادواری و نهایی دوره فرصت مطالعاتی بایستی مورد بررسی و تایید شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد. در صورت عدم تایید شورا و یا در مواردی كه بهر دلیل استفاده كننده از ارائه گزارش های یادشده استنكاف ورزیده باشد، از استفاده دوره های بعدی محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهای ادواری مورد تایید شورا قرار نگرفت، دانشگاه می تواند در صورت لزوم باقیمانده دوره فرصت مطالعاتی را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نماید.
ماده 12(از آیین نامه ها) مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی جزو سابقه خدمت دانشگاهی استفاده كننده محسوب می شود. تبصره 1- در مورد كسانی كه گزارش آنها مورد تائید شورای پژوهشی دانشگاه قرار نگیرد، مدت دوره جزء خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.
ماده 13(از آیین نامه ها) عضو هیئت علمی هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور نمی تواند از مرخصی استفاده نماید.
ماده 14(از آیین نامه ها) عضو هیات علمی در دوران استفاده ازدوره فرصت مطالعاتی داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص می تواند از واحد میزبان حق التحقیق و نیز حق التدریس در دوره های آموزشی شبانه دریافت نماید.
ماده 15(از آیین نامه ها) انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتی(پس از آنكه متقاضی بخشی از آن را انجام داده است) بعنوان یكبار استفاده از دوره برای وی محسوب می گردد. تبصره 1- چنانچه متقاضی استفاده از دوره خارج از كشور بهردلیل موفق به اخذ روادید ورود به كشور میزبان نگردیده و مراجعت نماید، با احتساب شرایط ومدتی كه در خارج از كشور بوده، پرداخت حداكثر یكماه مقرری ارزی به وی بلامانع می باشد. تبصره 2- در صورت انصراف، عدم توفیق در اخذ روادید و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دریافتی به بانك عامل اقدام نماید. معاونت پژوهشی دانشگاه مسئول پیگیری این امر می باشد. تبصره 3- در صورتی كه عضو هیئت علمی پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتی به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفی ننماید، غایب محسوب و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. تبصره 4- معاونت پژوهشی دانشگاه موظف است هر 6 ماه یك بار گزارشات علمی حاصل از انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خود رابا استفاده از شیوه های اطلاع رسانی در اختیار سایر محققین كشور قراردهد.
ماده 16(از آیین نامه ها) رئیس دانشگاه یا مؤسسه واحد میزبان(در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) می بایست به صدور گواهینامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتی داخل برای استفاده كننده اقدام نماید.
ماده 17(از آیین نامه ها) معاون پژوهشی دانشگاه موظف است این آئین نامه را جهت اطلاع اعضای هیئت علمی یه آنها ابلاغ نماید.
ماده 18(از آیین نامه ها) نظارت برحسن اجرای این آئین نامه به عهده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می باشد. این آئین نامه به استناد ماده 5 اصلاحی پیوست شماره 6 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور در یك مقدمه، 18 ماده و 18 تبصره در تاریخ 17/11/80 به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسیده و از تاریخ مذكور لازم الاجرا می باشد. آئین نامه قبلی و اصلاحیه های آن لغو و بدون اعتبار اعلام می گردد.