معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل، اولین ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری در ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. فعالیت های پژوهشی از تاریخ اول فروردین 1/1/1394 تا اول فروردین 1/1/1395 محاسبه خواهد شد.

توجه: اساتید برگزیده جشنواره‌های قبل، هر دو سال یک‌بار می‌توانند در جشنواره شرکت کنند.

پژوهشگر هیات علمی یک نفر در علوم پایه، یک نفر در علوم بالینی، یک نفر از دانشکده پرستاری و بهداشت، یک نفر مربی و یک نفر به عنوان پژوهشگر غیر هیات علمی با معیارهای زیر انتخاب می شوند:

الف- مقالات چاپ شده

امتیاز مقالات مطابق جدول شماره 1 محاسبه خواهد گردید.

نکته مهم: معیار زمان انتشار مقاله تاریخ آنلاین شدن مقاله می باشد یا اولین تاریخی که مقاله روی سایت ناشر قرار گرفته است می باشد. 

تبصره 1: انواع مقالات وامتیازات آن جهت نویسنده مسئول ویا اول :

Original article : مطابق با امتیازات كامل بند الف

Review article : در مجلات ایندكس شده درISI/Pubmed ،امتیاز آن پس از محاسبه مطابق با بند الف در 1.4 ضرب می گردد.

case report Research letter / : مطابق با یك سوم امتیازات بند الف

short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report , … : دو سوم امتیاز بند الف

Letter to editor و Author reply وEditorial : مطابق با یك چهارم امتیازات ب بند الف

تبصره 2: برای سایر نویسندگان به جز اول و مسئول، 50% امتیاز مقاله محاسبه خواهد گردید.

امتیاز تنها به مقالاتی تعلق می گیردکه دارای Affiliation دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان افیلیشن اصلی نویسنده باشد.

به مقالاتی که بر اساس SJR در مجلات Q1 چاپ شده باشند، %30 امتیاز افزوده می شود.

به مقالاتی که با همکاری پژوهشگران خارج از کشور انجام شده باشد، 30 % به امتیاز مقاله افزوده می شود.

به ثبت اختراع و patent داخلی با احتساب درصد مشارکت، حداکثر 25 امتیاز تعلق می گیرد.

مستندات مورد نیاز: ارائه ی لینک مقاله چاپ شده  در فرم پژوهشگر برتر و آپلود صفحه اول مقالات در انتهای فرم

ب - تالیف/ ترجمه/ درسنامه

کتاب تالیفی: کتابی است که توسط محقق دانشگاه نوشته شده باشد و دارای مصوبه شورای انتشارات دانشگاه باشد و حداقل 1% مراجع نتیجه پژوهشهای نویسنده باشد.

در امتیاز دهی كتب تالیفی ، که حد اکثر آن برای هر کتاب 25امتیازخواهد بود، لازم است حداقل 1 % از منابع کتاب حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.

تبصره1 : در ارزیابی کتاب نام و برچسب دانشگاه بر روی جلد کتاب الزامی است.

تبصره2 : ارزیابی کتاب تالیفی ( کاغذی یا الکترونیکی) بر حسب اعتبار محتوا، کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشر صرفا برای موارد چاپ اول صورت خواهد گرفت.

تبصره3 : درسنامه ها و کتبی که شامل تعاریف فوق نگردند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

تبصره 4 : به کتبی که حاصل جمع آوری مقالات بوده و توسط ناشرانی مانند LAMBERT و INTECH و...منتشر می شوند هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد .

مستندات مورد نیاز: تحویل اصل کتاب به معاونت پژوهشی

ج - کسب رتبه و جوایز برترازجشنواره ها یا کنگره ها،عناوین و نشان‌های پژوهشی

این جشنواره ها شامل رازی ، خوارزمی ، فرهنگستان علوم پزشکی ( جایزه استاد دکتر نورالدین هادوی )، بانک اسلامی می باشد.

- شامل معرفی محققین ، نشریات ، مقالات برتر و یا واحدهای تحت پوشش دانشگاه اعم از حقیقی یا حقوقی در جشنواره های فوق می باشد.

نحوه محاسبه امتیاز :

-          كسب رتبه اول: 100 امتیاز

-          كسب رتبه دوم: 70 امتیاز

-          كسب رتبه سوم: 50 امتیاز

مستندات مورد نیاز:  

-       تصویر گواهی و یا كتابچه جشنواره مبنی بر معرفی محققین ، نشریات و یا واحدهای تحت پوشش دانشگاه در جشنواره های یادشده

تبصره1 : در این قسمت فقط به موارد مندرج در کتابچه جشنواره امتیاز تعلق می گیرد لذا از ارائه سایر موارد نظیر نامه ، معرفی نامه ، گواهی و ... پرهیز شود.

د- ارجاع به مقالات در سال گذشته (Citation)

  • به ازای هر Citation 2 امتیاز تعلق خواهد گرفت و سقف امتیاز 30 می باشد.
  • تعداد Citation ها از سایت Scopus و بر اساس تعداد ارجاعات در سال 2015 میلادی می باشد.

*تعداد ارجاعات توسط کارشناس پژوهشی محاسبه می گردد. 

ه- سخنران مدعو درکنگره های خارج ازکشور

1 . ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو در خارج از کشور  (هرمورد 10 امتیاز)  

2. ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو درهمایش های بین المللی داخل کشور  (هرمورد 5 امتیاز)

3 . ارائه مقاله به صورت سخنرانی ( هرمورد 3 امتیاز)

4 . ارائه مقاله به صورت سخنرانی که درISI به صورت Proceeding نمایه شده باشد(هرمورد 4 امتیاز)

5 . ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI به صورت Proceeding نمایه شده باشد ( هرمورد 3 امتیاز)

6 . ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در ISI به صورت Abstract meeting نمایه شده باشد (هرمورد 3 امتیاز)

7 . ارائه مقاله به صورت پوستر که درISI به صورت Abstract meeting نمایه شده باشد( هرمورد 2 امتیاز)

8 .ارائه مقاله به صورت پوستر   (هرمورد 5/0 امتیاز)

 تبصره 1 : هر یک از خلاصه مقالات ارائه شده از سوی دانشگاهها تنها در یکی از گروههای هفتگانه فوق الذکر قابلیت ارائه و کسب امتیاز خواهد داشت .

مستندات: آپلود دعوت نامه یا صفحه کتابچه که نشان دهنده ی ارائه ی مقاله می باشد. 

و- مجری طرح‌های مشارکتی خارج از دانشگاه

1- سازمانهای بین المللی معتبر خارج از کشور (هرمورد10امتیاز)

2- ارگان‌های دولتی، دانشگاه‌های داخل کشور، NGOها و بخش خصوصی (هر مورد 4 امتیاز)

تبصره 1: ارسال مستندات هر بندالزامی است.

تبصره٢: مدارک داوطلبیندریکدوره زمانی یک ساله بررسی می‌گردد (Aیا اول فروردین 1394 تا اولفروردین 1395)

جدول شماره 1. امتیاز مقالات 

محل نمایه شدن مقالات امتیاز
ISI 25+(IF*3)
Medline / Pubmed 25
Scopus 15
Chemical Abstract,, Biological Abstract,Embase 12
مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در سایر نمایه نامه های تخصصی 8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر نمایه نشده خارجی از نوع چاپی توسط ناشرین معتبر 5
مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه نشده داخلی از نوع چاپی و الکترونیک 5