معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت مدرس تاریخ مکان
1

اصول و مقدمات روش تحقیق

Part A: Getting started: the anatomy and physiology of clinical research

Part B: Conceiving the research question and developing the study plan

 

سه شنبه

8-10

جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی 26/1/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
2

اصول و مقدمات روش تحقیق

Part C: Choosing the study subjects: Specification, Sampling, and Recruitment

Part D: Planning the measurements: Precision, Accuracy, and Validity

 

سه شنبه

8-10

جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی 2/2/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
3 کارگاه آموزشی Data base و جستجوی منابع الکترونیکی (اشنایی با بانک های اطلاعاتی در علوم پزشکی، مجلات الکترونیک و سرویس Alert، روش های جستجو در اینترنت، موتورهای جستجو، Googling، و سایت های جامع پزشکی

یکشنبه

12-14

جناب آقای دکتر امین تمدن 7/2/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
4

اصول و مقدمات روش تحقیق

Part E:

Getting Ready to estimate sample size: Hypotheses and underlying Principles

Part F: Estimating Sample Size and Power: Applications and Examples

 

سه شنبه

8-10

جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی 16/2/1392 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
5

کارگاه آموزشی

Reference managerمدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار ‌(EndNote)

یکشنبه

8-10

سرکارخانم طاهره غلامی 21/2/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
6 کارگاه آموزشی Scientific Writing

چهارشنبه

7 - 14

جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده 7/3/1393 سالن نحوی دانشگاه علوم پزشکی
7

آشنایی با مطالعات توصیفی

 

سه شنبه

8-9

سرکارخانم فرزانه مباشری 20/3/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
8 آشنایی با مطالعات تحلیلی مشاهده ای

سه شنبه

9-10

سرکارخانم فرزانه مباشری 20/3/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
9 آشنایی با مطالعات تحلیلی مداخله ای (تجربی)

سه شنبه

8-10

سرکارخانم فرزانه مباشری 27/3/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
10 آشنایی با منابع خطا در مطالعات

سه شنبه

8-10

سرکارخانم فرزانه مباشری 3/4/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
11 آشنایی با نمونه گیری، جمع آوری داده و طراحی پرسشنامه

سه شنبه

8-10

جناب آقای محمدمهدی نقی زاده 10/4/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
12 تحلیل داده های بهداشتی، پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS

سه شنبه

8-10

سرکارخانم فرزانه مباشری   سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
13 آشنایی با پژوهش در تاریخ

شنبه

18-20

جناب آقای دکتر علیرضا مهدی زاده 18/5/1393 زورنال کلاب به صورت ویدیو کنفرانس مجازی
14 پزشکی مبتنی بر شواهد

سه شنبه

8-10

جناب آقای غلامرضا حریری 21/5/1393 سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
15 روش تحقیق پیشرفته 1

دوشنبه

8-14

جناب آقای دکتر علیرضا میراحمدی زاده 26/8/1393 سالن حکمت 1 دانشگاه علوم پزشکی
16 روش تحقیق پیشرفته2

یکشنبه

8-14

جناب آقای دکتر جعفر حسن زاده 2/9/1393 سالن حکمت 1 دانشگاه علوم پزشکی