معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا زیرمجموعه چه قسمتی از دانشگاه است؟
این مجله زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا می‌باشد.
2- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از چه سالی منتشر شده است؟
اولین شماره منتشر شده این مجله بهار 1390 دوره اول شماره یک بود.
3- جله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در چه دوره‌ای از سال منتشر می‌شود؟
در حال حاضر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا به صورت فصلنامه و چهار بار در سال با شماره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان منتشر می‌شود.
4- شماره p-ISSN مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟
p-ISSN 2228-5105
5- شماره e-ISSN مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟
e-ISSN 2228-7329
6- نشانی وب‌سایت اختصاصی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟
www.journal.fums.ac.ir/
7- نشانی پست الکترونیک مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟

8- آیا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه علمی – پژوهشی دارد؟
بلی – این مجله رتبه علمی – پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور دارد.
9- آیا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا ایندکس شده است؟
بلی – این مجله در Index Copernicus و ISC نمایه شده است. همچنین در Google Scholar قابل جستجو می‌باشد. لازم به ذکر است این مجله در نمایه‌نامه‌های ایرانی نظیر SID ، magiran ، Iranmedex و پرتال اطلاعات پژوهشی کشور نیز نمایه شده است.