معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی کمی
کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی  پایان نامه
فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی انگلیسی
فرم پروپوزال طرح پایان نامه
فرم پروپوزال طرح های فناوری
فرم تأییدیه اولیه پایان نامه
فرم تأییدیه نهایی پایان نامه
فرم داوری نمره پایان نامه
فرم امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی اساتید (پژوهشگر برتر)
فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی
فرم ترفیعات
فرم پژوهشگر برتر دانشجویی
فرم ثبت عنوان طرح پایان نامه
فرم حراست شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم درخواست شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم گزارش سفرهمایش های علمی خارج از کشور
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم دفاع از پروپوزال پایان نامه
فرم تفاهم نامه مشترک طرح های تحقیقاتی
فرم درخواست امتیاز مقالات جهت ارتقاء
فرم نظارت بر پیشرفت طرح های پژوهشی(مرحله 2)
فرم ترجمان دانش
فرم پرسشنامه Case Report