معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 ردیف عناوین طرح های مصوب کمیته اخلاق مجری اول شماره طرح تاریخ تصویب در کمیته اخلاق 1 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به ...

آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته اخلاق

آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته اخلاق راهنمای اخلاق کارآزمایی های بالینی دستورالعمل تشکیل و سطح بندی کمیته اخلاق. pdf رسیدگی به تخلفات پژوهشی.pdf فرایند اعتراضات.pdf کارآزمایی بالینی 1.pdf کارآزمایی بالینی 2.pdf pdfتصویب طرح نامه (پروپوزال) قبل از شروع پژوهش دستورالعمل ملی انجام ...