معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق   طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 99 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 98 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق ...

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 ردیف عناوین طرح های مصوب کمیته اخلاق مجری اول شماره طرح تاریخ تصویب در کمیته اخلاق 1 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به ...