معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

شیوه نامه

نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره :

کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره پژوهشی دانشگاه (از 1 فروردین ماه سال 1394 تا 1 فروردین ماه سال 1395) مد نظر قرار می‌گیرد. لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه محدوده زمانی مذکور می‌باشد.

پژوهشگر دانشجو به فردی اطلاق می شود که بدون توجه به مقطع در حال تحصیل در سال ارزشیابی، دانشجوی دانشگاه بوده و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

در بخش دانشجویی در دو مقطع و از هر مقطع دو نفر برگزیده انتخاب و اعلام خواهد شد

  • مقطع کاردانی و کارشناسی
  • پزشکی

توجه: دانشجویان برگزیده جشنواره‌های قبل، هر دو سال یک‌بار می‌توانند در جشنواره شرکت کنند.

مدارک باید حداکثر تا 13 آذر ماه توسط دانشجو یا نماینده‌ی وی به کمیته پژوهشی دانشجویان تحویل داده شود.

ارائه یک قطعه عکس پرسنلی، اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی ) دانشنامه( موقت فارغ التحصیلی هنگام تحویل مدارک الزامی است.

نقص مدارک منجر به عدم کسب امتیاز بخش مربوطه خواهد شد. تیم داوری مسئول رفع نقص، تکمیل مستندات و مدارک دانشجو نمی باشد، حتی در مورد مستنداتی که به صورت on line قابل دسترسی باشند؛ لذا مسئولیت این امر بر عهده شخص دانشجو است و هیچگونه اعتراضی در این زمینه پس از بررسی و اعلام نتایج قابل قبول نخواهد بود.

در صورت وجود ابهام در مدارک و مستندات مورد بررسی، ممکن است مدارک تکمیلی از دانشجو خواسته شود.

 مدارکی که باید به کمیته پژوهشی دانشجویان تحویل داده شود :

  • فایل و پرینت فرم امتیازات
  • اصل مدارک برای مطابقت با تصویر مدارک
  • تصویر مدارک مورد نیاز

به فعالیتهای پژوهشی ذیل بر اساس ضوابط مندرج در این آیین نامه امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد :

1-طرح های پژوهشی مصوب ( طرح های خاتمه یافته)

مقصود طرحهای تحقیقاتی است که توسط شورای پژوهشی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل و یا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه براساس تفویض اختیار شورای پژوهشی دانشگاه در سال ارزشیابی تصویب شده و بودجه آن توسط دانشگاه یا یک سازمان دیگر داخلی یا خارجی تامین شده باشد.

نحوه تخصیص امتیاز

به ازای هر طرح امتیاز مدارک مورد قبول
مجری اول 5 اصل قرارداد در مورد طرح های پایان یافته و گواهی مبنی بر تایید مجری اول در مورد طرح های در حال اجرا، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
مجری دوم 3 گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید مجری دوم، تصویر قرارداد در مورد طرح های پایان یافته، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
همکار 2 گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید همکار اصلی، تصویر قرارداد در مورد طرح های پایان یافته، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
 

تبصره 1 : طرحهای با عبارت " تصویب شد" در صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، یا شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی بعنوان طرح مصوب منظور می شود.

تبصره 2 : در صورتیکه طرح مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان باشد امتیاز حاصله در 2/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 3 : در صورتیکه عناوین طرح های ارائه شده (بر حسب نظر تیم داوری) زیر مجموعه یک عنوان کلی باشند امتیاز حاصله از هر طرح در 2/0 ضرب خواهد شد.

تبصره 4 : در صورتیکه طرح اتمام یافته باشد امتیاز حاصله در 5/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 5 : در صورتیکه مشخص نباشد طرح اتمام یافته یا در حال اجرا است مفاد تبصره 4 اعمال نخواهد شد.

تبصره 6 : ارائه نامه از سوی استاد راهنما یا مجری اول طرح مبنی بر همکاری دانشجو در طرح تحقیقاتی مورد قبول نخواهد بود. گواهی همکاری باید از سوی معاونت پژوهشی دانشکده/مرکز تحقیقاتی و یا مرجع تصویب کننده طرح تحقیقاتی صادر شود.


2- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

نحوه تخصیص امتیاز

 
محل نمایه شدن مقالات امتیاز
ISI 25+(IF*3)
Medline / Pubmed 25
Scopus 15
Chemical Abstract,, Biological Abstract,Embase 12
مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در سایر نمایه نامه های تخصصی 8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر نمایه نشده خارجی از نوع چاپی توسط ناشرین معتبر