معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

شیوه نامه

نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره :

کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره پژوهشی دانشگاه (از 1 فروردین ماه سال 1394 تا 1 فروردین ماه سال 1395) مد نظر قرار می‌گیرد. لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه محدوده زمانی مذکور می‌باشد.

پژوهشگر دانشجو به فردی اطلاق می شود که بدون توجه به مقطع در حال تحصیل در سال ارزشیابی، دانشجوی دانشگاه بوده و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

در بخش دانشجویی در دو مقطع و از هر مقطع دو نفر برگزیده انتخاب و اعلام خواهد شد

 • مقطع کاردانی و کارشناسی
 • پزشکی

توجه: دانشجویان برگزیده جشنواره‌های قبل، هر دو سال یک‌بار می‌توانند در جشنواره شرکت کنند.

مدارک باید حداکثر تا 13 آذر ماه توسط دانشجو یا نماینده‌ی وی به کمیته پژوهشی دانشجویان تحویل داده شود.

ارائه یک قطعه عکس پرسنلی، اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی ) دانشنامه( موقت فارغ التحصیلی هنگام تحویل مدارک الزامی است.

نقص مدارک منجر به عدم کسب امتیاز بخش مربوطه خواهد شد. تیم داوری مسئول رفع نقص، تکمیل مستندات و مدارک دانشجو نمی باشد، حتی در مورد مستنداتی که به صورت on line قابل دسترسی باشند؛ لذا مسئولیت این امر بر عهده شخص دانشجو است و هیچگونه اعتراضی در این زمینه پس از بررسی و اعلام نتایج قابل قبول نخواهد بود.

در صورت وجود ابهام در مدارک و مستندات مورد بررسی، ممکن است مدارک تکمیلی از دانشجو خواسته شود.

 مدارکی که باید به کمیته پژوهشی دانشجویان تحویل داده شود :

 • فایل و پرینت فرم امتیازات
 • اصل مدارک برای مطابقت با تصویر مدارک
 • تصویر مدارک مورد نیاز

به فعالیتهای پژوهشی ذیل بر اساس ضوابط مندرج در این آیین نامه امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد :

1-طرح های پژوهشی مصوب ( طرح های خاتمه یافته)

مقصود طرحهای تحقیقاتی است که توسط شورای پژوهشی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل و یا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه براساس تفویض اختیار شورای پژوهشی دانشگاه در سال ارزشیابی تصویب شده و بودجه آن توسط دانشگاه یا یک سازمان دیگر داخلی یا خارجی تامین شده باشد.

نحوه تخصیص امتیاز

به ازای هر طرح امتیاز مدارک مورد قبول
مجری اول 5 اصل قرارداد در مورد طرح های پایان یافته و گواهی مبنی بر تایید مجری اول در مورد طرح های در حال اجرا، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
مجری دوم 3 گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید مجری دوم، تصویر قرارداد در مورد طرح های پایان یافته، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
همکار 2 گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید همکار اصلی، تصویر قرارداد در مورد طرح های پایان یافته، تصویر صورتجلسه شورای پژوهشی تصویب کننده (در سال ارزشیابی)
 

تبصره 1 : طرحهای با عبارت " تصویب شد" در صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، یا شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی بعنوان طرح مصوب منظور می شود.

تبصره 2 : در صورتیکه طرح مصوب شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان باشد امتیاز حاصله در 2/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 3 : در صورتیکه عناوین طرح های ارائه شده (بر حسب نظر تیم داوری) زیر مجموعه یک عنوان کلی باشند امتیاز حاصله از هر طرح در 2/0 ضرب خواهد شد.

تبصره 4 : در صورتیکه طرح اتمام یافته باشد امتیاز حاصله در 5/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 5 : در صورتیکه مشخص نباشد طرح اتمام یافته یا در حال اجرا است مفاد تبصره 4 اعمال نخواهد شد.

تبصره 6 : ارائه نامه از سوی استاد راهنما یا مجری اول طرح مبنی بر همکاری دانشجو در طرح تحقیقاتی مورد قبول نخواهد بود. گواهی همکاری باید از سوی معاونت پژوهشی دانشکده/مرکز تحقیقاتی و یا مرجع تصویب کننده طرح تحقیقاتی صادر شود.


2- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

نحوه تخصیص امتیاز

 
محل نمایه شدن مقالات امتیاز
ISI 25+(IF*3)
Medline / Pubmed 25
Scopus 15
Chemical Abstract,, Biological Abstract,Embase 12
مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در سایر نمایه نامه های تخصصی 8
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر نمایه نشده خارجی از نوع چاپی توسط ناشرین معتبر 5
مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه نشده داخلی از نوع چاپی و الکترونیک 5

تبصره 1 : ملاک زمانی جهت محاسبه امتیاز مقالات، تاریخ چاپ آنها خواهد بود .

تبصره 2 : صرفاً به مقالاتی که نام دانشگاه در آن قید شده باشد، امتیاز تعلق می گیرد .

تبصره 3: اگر مقاله نام کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب 2/1 محاسبه می شود.

تبصره 4: مقالات Full Text منتشر شده در ضمیمه (Supplement) و یاپیوست نشریات علمی پژوهشی داخلی دارای مجوز کمیسیون نشریات پزشکی (در صورتیکه مقالات مربوط به کنگره یاسمینار نباشد) قابل قبول است. (در مورد مجلات علمی، پژوهشی تخصصی حداکثر یک ویژه نامه به ازای هر 4 شماره قابل قبول است)

تبصره 5 : قابل ذکر است در مورد مجلاتی که ماه انتشار آنها مندرج نمی باشد، از تناسب انتشار تعداد در یک سال و شماره مجله مورد نظر به منظور تصمیم گیری استفاده خواهد گردید.

تبصره 6 : در ارزشیابی به مقالاتی که در سال 1393 چاپ شده باشند، امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

انواع مقالات و امتیاز آنها 

نوع مقاله نویسنده مسئول یا اول نویسنده دوم نویسنده دوم به بعد
Original article/ short review article امتیاز کامل مطابق با جدول امتیازات فوق 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
Review article (از نوع متاآنالیز) در مجلات ایندکس شده در ISI/Pubmed با ضریب 5 /1 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
Review article در مجلات ایندکس شده در ISI/Pubmed با ضریب 3 /1 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
Research letter / case report با ضریب یک سوم 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
short / Brief /Rapid communication /Editorial/narrative review با ضریب دو سوم
70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
Hypothesis با ضریب یک سوم 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
Letter to editor/ Commentry با ضریب یک ششم 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
سایر موارد با ضریب یک هفتم 70 درصد نویسنده مسئول و یا اول 60 درصد نویسنده مسئول و یا اول
 

مدارک مورد نیاز:

تصویر صفحه اول مقاله چاپ شده (شامل نام نویسنده، نام مجله ، دانشگاه و تاریخ انتشار

(

3-مقالات ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی

نحوه تخصیص امتیاز

نوع ارائه امتیاز همایش داخلی امتیاز همایش خارجی مدارک مورد نیاز
ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو 10 15 تصویر گواهی و مستندات مربوط به برگزاری همایش
سخنرانی 2 10

1- تصویر جلد کتابچه و مقاله چاپ شده به نام دانشجو در کتابچه خلاصه مقالات همایش که شامل مکان و زمان برگزاری همایش باشد.

2- تصویر گواهی ارائه مقاله در همایش که عنوان مقاله، زمان و مکان برگزاری همایش در آن قید شده باشد.

پوستر / پوستر الکترونیک 1 4

1- تصویر جلد کتابچه و مقاله چاپ شده به نام دانشجو در کتابچه خلاصه مقالات همایش که شامل مکان و زمان برگزاری همایش باشد.

2- تصویر گواهی ارائه مقاله در همایش که عنوان مقاله، زمان و مکان برگزاری همایش در آن قید شده باشد.

 

تبصره 1: صرفاً خلاصه مقالات داخلی یا خارجی که به نام دانشگاه ارائه و چاپ شده باشد، امتیاز کسب می نماید.

تبصره 2: اگر مقاله نام کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب 5/1 محاسبه می شود . (در صورتیکه در کتابچه خلاصه مقالات به هر دلیلی آدرس سازمانی کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه ذکر نشده باشد ارائه گواهی در مورد آدرس سازمانی ارائه دهنده مقاله، از سوی دبیر علمی همایش قابل قبول خواهد بود(

تبصره 3: در صورت عدم ارائه گواهی مقاله ارائه شده یا تصویر کتابچه، امتیاز حاصله با ضریب 5/0 محاسبه می شود.

تبصره 4: در صورتیکه گواهی ارائه مقاله در همایش به نام نویسنده دیگر مقاله باشد امتیاز حاصله با ضریب 5/0 محاسبه می شود.

تبصره 5 : مقالاتی که بصورت "پوستر-سخنرانی" یا" e - پوستر" ارائه می شوند جهت محاسبه امتیاز به عنوان پوستر محسوب خواهند شد. همچنین اگر در هیچ کجا به نوع مقاله ارائه شده اشاره ای نشده باشد، امتیاز ارائه پوستر برای مقاله در نظر گرفته می شود.

تبصره 6 : در صورت چاپ خلاصه مقاله در ویژه نامه (Proceeding) ایندکس شده در ISI امتیاز حاصله در 5/1 و در مورد Abstract meeting امتیاز حاصله در 25/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 7 : در مورد مقالات یکسانی که در همایشهای متعدد ارائه شده باشند فقط یک مورد از آنها و بالاترین امتیاز قابل کسب محاسبه خواهد شد.

 

4-رتبه ها و مقام های کسب شده در همایش های داخلی و خارجی، جشنواره های رازی و خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی

نحوه تخصیص امتیاز

شاخص جشنواره رازی یا خوارزمی کنگره های سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور کنگره های بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
رتبه اول دوم سوم اول دوم سوم اول دوم سوم
امتیاز 50 40 30 15 10 5 20 15 10
 

تبصره 1 : در مواردی که رتبه های اول و دوم و سوم ندارند رتبه برتر به منزل رتبه اول است.

تبصره 2 : در مورد سایر جشنواره های داخلی و بین المللی فقط به رتبه برتر یا اول امتیاز (به ازای هر مورد 2 امتیاز) تعلق می گیرد.

تبصره 3 : اگر مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع و... مربوط به دانشجو رتبه کسب کند و مدارک ارائه شده به اسم دانشجو نباشد امتیاز حاصله در 8/0 ضرب خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

تصویر گواهی و یا کتابچه جشنواره مبنی بر معرفی دانشجو در جشنواره ها و کنگره های یادشده

 

5-داوری علمی مقالات منتشره در همایشهای داخلی و خارجی، مجلات معتبر داخلی و خارجی،کتب تخصصی و طرح های پژوهشی

 نحوه تخصیص امتیاز

شاخص همایش داخلی همایش خارجی / مجلات داخلی معتبر دارای رتبه علمی پژوهشی / طرح‌های پژوهشی مجلات معتبر خارجی
امتیاز 5 10 20
 

تبصره 1 : امتیاز عضویت در هیئت تحریریه یا Editorial Board مجلات داخلی معتبر دارای رتبه علمی پژوهشی همتای داوری در مجلات معتبر داخلی و امتیاز عضویت در هیئت تحریریه مجلات معتبر علمی پژوهشی خارجی همتای داوری در آنها خواهد بود. در صورتیکه مجله دانشجویی باشد امتیاز حاصله در 8/0 ضرب خواهد شد.

تبصره 2 : در صورتیکه میزان ساعت برای داوری تعیین شده باشد به ازای هر 10 ساعت، یک مورد داوری محاسبه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :

  تصویر گواهی یا حکم داوری از سردبیر یا مدیر مسئول مجله

در مورد داوری های مجلات و همایش های خارجی هر مدرک معتبری که داوری فرد را تایید کند و مورد تایید تیم داوری نیز باشد.

توجه : نامه دعوت به داوری از سوی مجله یا همایش به عنوان مدرک قابل قبول نخواهد بود اما نامه تشکر از داوری انجام شده به عنوان مدرک داوری پذیرفته می شود. در صورت ضرورت نام کاربری و رمز عبور داوری های الکترونیک از شما خواسته می‌شود.

 

6- تدریس کارگاه‌های مرتبط با پژوهش

 نحوه تخصیص امتیاز

کارگاه در سطح دانشگاه در سطح شبکه همکار در سطح کشور در سطح کنگره سالیانه
امتیاز 5 10 15 20
 

تبصره 1 : دوره آموزش عملی یا کارگاه دوره ای است که حداقل روزی 4 ساعت برگزار شده باشد.

تبصره 2 : کارگاه های مرتبط با پژوهش شامل کارگاه های روش تحقیق(مقدماتی ،پیشرفته ، کارآزمائی بالینی ، توانمندسازی پژوهش، مقاله نویسی)، آشنایی با کامپیوترو اینترنت، سایتهای پزشکی وبانکهای اطلاعات پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی و مدیریت پژوهش، فیش برداری ، اخلاق در پژوهش و سایر موضوعات مرتبط با پژوهش به تشخیص تیم ارزشیابی می باشند.

تبصره 3 : امتیاز تدریس در کارگاه های غیر از جدول بالا با نظر تیم داوری 3 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 4 : تدریس در کارگاه‌های مکرر با یک عنوان، فقط یکی از آنها امتیاز کامل و مابقی با امتیاز 2/0 محسوب خواهند شد.

مدارک مورد نیاز :

  گواهی مدرس (با ذکر موضوع، مکان و زمان کارگاه(

سایر مدارک مربوطه

 

7-فعالیت درکمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه و شوراهای وابسته به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

بند 1: دارا بودن شرایط عضو فعال کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه

تعریف : عضو فعال به فردی اطلاق می شود که در طول مدت عضویت در کمیته ، حداقل یک مورد از فعالیت های علمی پژوهشی و همچنین حداقل یک مورد از فعالیت های اجرایی ذیل را دارا باشد.

الف) فعالیت های علمی پژوهشی :

 1. در یک طرح تحقیقاتی پایان یافته یا درحال اجرای مصوب شورای پژوهشی کمیته به عنوان مجری یا همکار اصلی باشد.
 2. بعد از گذراندن دوره های آموزشی در کارگاه یا شرکت در کانون های پژوهشی و گروه های علمی ، موفق به ارائه حداقل یک مقاله در کنگره کشوری ) دانشجویی یا غیر دانشجویی ( یا چاپ مقاله در یک مجله معتبر گردیده باشد.

ب) فعالیت های اجرایی :

 1. عضویت در شورای مرکزی کمیته
 2. دبیری کمیته
 3. همکاری در برگزاری همایش ها، کنگره ها و ژورنال کلاب
 4. همکاری اجرایی در انتشار نشریات کمیته
 5. شرکت منظم در جلسات شورای مرکزی کمیته

نحوه تخصیص امتیاز: به ازای هر 6 ماه فعالیت در سال گذشته 5 امتیاز برای اعضای شورای مرکزی و دبیر و 4 امتیاز برای سایر موارد بالا

بند 2 : سایر همکاری های علمی

 1. فعالیت در شوراهای وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه
 2. عضویت در کمیته علمی کنگره ها یا همایش های کمیته پژوهشی یا مراکز مورد تایید کمیته پژوهشی
 3. داوری مقالات همایش ها
 4. عضویت در هیات تحریریه نشریات کمیته پژوهشی یا نشریات معتبر

نحوه تخصیص امتیاز: به ازای هر 6 ماه فعالیت در سال گذشته 4 امتیاز با نظر سرپرست و دبیر کمیته

مدارک مورد نیاز:

تصویر مدارک مربوطه یا گواهی عضویت فعال از سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویان

 

8-ثبت اختراعات و ابداعات

نحوه تخصیص امتیاز

ثبت معتبر خارجی (مثل US Patent) سایر ثبت‌های داخلی یا خارجی
اختراع یا ابداعات 50 امتیاز 20 امتیاز
 

مدارک مورد نیاز :

تمامی مستندات معتبر در مورد ثبت اختراع و ابداع که دانشجو می تواند ارائه دهد. در صورت نیاز به مدارک تکمیلی متعاقباً به دانشجو اعلام میگردد.

 

9-تالیف یا ترجمه کتاب علمی - پژوهشی

 نحوه تخصیص امتیاز

کتاب چاپ شده نوع کتاب میزان مشارکت ناشر داخلی معتبر ناشر دانشگاهی یا معتبر خارجی
به زبان انگلیسی تالیفی کل کتاب 50 امتیاز 60 امتیاز
ویراستاری کتاب 30 امتیاز 20 امتیاز
فصلی از کتاب 15 امتیاز 10 امتیاز
به زبان فارسی تالیفی کل کتاب 40 امتیاز  
ویراستاری کتاب 20 امتیاز
فصلی از کتاب 10 امتیاز
 

تبصره 1 : ملاک امتیاز دهی، تاریخ چاپ آنها خواهد بود.(نوبت اول چاپ فقط مورد قبول است(

تبصره 2 : اگر کتاب نام و لوگوی کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب 2 محاسبه می شود.

تبصره 3 : به کتاب هایی که به صورت ترجمه باشند 50 درصد امتیاز بخش تالیف تعلق خواهد گرفت.

تبصره 4 : امتیاز کتاب هایی که ناشران با اعتبار پایین داشته باشند با ضریب 2/0 محاسبه خواهد شد.

تبصره 5 : اعتبار سنجی ناشران و کتاب‌ها بر عهده و نظر تیم داوری خواهد بود.

تبصره 6 : به نویسنده اول کتاب امتیاز کامل، به نویسنده دوم تا پنجم 80 درصد امتیاز و به نویسنده پنجم به بعد 60 درصد امتیاز تعلق خواهد گرفت.

تبصره 7 : در صورتیکه مشخص نباشد دانشجو در تالیف یا ترجمه یا ... کتاب چقدر نقش داشته است امتیاز کل کتاب به تعداد نویسندگان تقسیم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :

 اصل کتاب

  تصویر جلد و صفحه شناسنامه کتاب