معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

روند ثبت طرح های کارآزمایی بالینی

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق   طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 99 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 98 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق ...

فرم ها و چک لیست ها

فرم ها و چک لیست ها چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی چک لیست نظارت بر کارآزمایی های بالینی چک لیست نظارت بر مطالعه حیوانی فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی فرم توافق نامه ...

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 ردیف عناوین طرح های مصوب کمیته اخلاق مجری اول شماره طرح تاریخ تصویب در کمیته اخلاق 1 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به ...