معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضاء کمیته اخلاق

به منظور گسترش تبادلات علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای داخلی شرکت نمایند.

 

1. معاونت تحقیقات از پژوهشگران برای شرکت اعضاء هیات علمی رسمی قطعی ، پیمانی و ضریب كا در کنگره های داخلی تا سقف 20،000،000 ریال در سال و دانشجویان تا سقف 10،000،000 ریال در سال حمایت می کند.

1-1: شرکت در کنگره باید با ارایه ی مقاله باشد.

2-1: تسهیلات فقط به ارائه دهنده ی مقاله در کنگره تعلق می گیرد.

3-1: مقاله ارائه شده در کنگره باید حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه باشد.

4-1: مقاله ارائه شده باید حاصل طرح تحقیقاتی باشد که شرکت کننده جزء مجری یا همکاران آن طرح باشد.

5-1: برای هر طرح پژوهشی تنها یک بار تسهیلات تعلق خواهد گرفت.

6-1: در مقالات مشترک، فقط یک نفر می تواند از تسهیلات دانشگاه استفاده نماید و ضروری است نفرات دیگر رضایت خود را با شرکت فرد مورد نظر اعلام نمایند و مسئولیت نظارت بر این امر به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

7-1: طرح های پژوهشی که با همکاری اعضای هیات علمی و دانشجو می باشد، در صورت موافقت معاونت تحقیقات می توانند یک بار به صورت دانشجویی و یک بار هیات علمی ارایه شوند.

8-1: ذکر افیلیشن صحیح دانشگاه الزامی می باشد و در صورت اشتباه بودن افیلیشن تسهیلات پرداخت نمی گردد.

9-1: شرکت در هر یک از کنگره ها تا سقف 5،000،000 ریال حمایت می شود.

10-1: در صورت ارایه ی مقاله به صورت سخنرانی 5،000،000 ریال بیستر از سقف تعیین شده در این آیین نامه حمایت می گردد.

 

2.دانشجویان عضو مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه و تاییدیه از سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی می توانند تا سقف 15،000،000 ریال در سال از تسهیلات استفاده نمایند.

3. دانشجویان تحصیلات تکمیلی با موافقت مدیر گروه می توانند از سقف 15،000،000 ریال در سال استفاده نمایند.

4. کارمندان دانشگاه سالانه 2 بار از تسهیلات مندرج در این آیین نامه تا سقف 10،000،000 ریال حمایت می شوند.

 

پرداخت تسهیلات

بر اساس مصوبه ی هیات امنا مورخ 14/06/1394 در راستای تشویق پژوهشگران جهت شرکت در کنگره ها هزینه ی تسهیلات تا سقف 5 میلیون ریال منوط به پیش بینی و تامین بار مالی آن در بودجه تفصیلی دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

 

 مدارک لازم

درخواست شركت در همایش ( قبل از شرکت در همایش) ، گواهی حضور در همایش، گواهی ارایه مقاله، چکیده ی چاپ شده در کتابچه مقالات همایش، فیش های واریزی جهت شرکت در همایش، ارایه ی تصویر سایت مبنی بر هزینه های ثبت نام و اسکان، اصل فیش های تردد.

 

1. وظیفه صحت یابی مدارک بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

2.مدارک از طریق محقق، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

3.کلیه مدارک باید ظرف حداکثر پانزده روز پس از برگزاری همایش به معاونت پژوهشی واحد مربوطه تحویل گردد. به درخواستهای پس از این زمان تسهیلات تعلق نخواهد گرفت.

4. کمک هزینه شرکت در کنگره ها پس از شرکت پژوهشگر در کنگره و تحویل مدارک لازم پرداخت می گردد.

5. برای اعضای هیات علمی و کارمندان جهت شرکت در کنگره حکم ماموریت روزانه بدون حق ماموریت تایید می گردد.