معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضاء کمیته اخلاق

اعضای کمیته اخلاق

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

مدرک تحصیلی

1

دکتر علی اصغر خالقی 

رئیس کمیته

متخصص طب اورژانس

2

دکتر مجتبی فرجام

دبیر کمیته

دکترای فارماکولوژی

3

دکتر محمد هاشم هاشم پور

متخصص اخلاق پزشکی

دکترای طب سنتی

4

دکتر محمد کاظم جوانمردی

پژوهشگر

دکترای فیزیولوژی

5

دکتر محمد حسن مشکی باف

پژوهشگر

دکترای بیوشیمی

6

دکتر عزیزاله دهقان

متخصص اپیدمیولوژی دکترای اپیدمیولوژی
7

حجت السلام مسعود عابدی

روحانی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
8

دکتر سهراب نجفی پور

حقوقدان

کارشناس ارشد حقوق و دکترای میکروبیولوژی
9

دکتر منظربانو شجاعی فرد

عضو خانم

دکترای فیزیولوژی
10

دکتر زهره مأکولاتی

عضو خانم

دکترای آناتومی

11

زهرا بردبار زارعی

کارشناس کمیته

لیسانس علوم اجتماعی