معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

رئیس واحد

رئیس واحد: دکتر زهراسلمان پور

مدرک تحصیلی:فوق دکترا

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: نفرولوژی

ایمیل: