معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اعضای واحد

شورای پژوهشی واحد

 نام و نام خانوادگی  عنوان اخرین رشته تحصیلی  مرتبه علمی  سمت در شورا  محل اشتغال
دکتر زهرا سلمان پور نفرولوژی  استادیار  سرپرست شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان ولیعصر(عج)
دکتر مجتبی فرجام فارماکولوژی  استادیار  معاون پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی فسا،معاونت تحقیقات و فناوری
 دکتر محمد شکوهیان  بیهوشی  استادیار  ریاست بیمارستان  دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان ولیعصر(عج)
 دکتر حبیب ذاکری بیهوشی   استادیار  عضو شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت توسعه
 دکتر علیرضا عسگری  ارتوپد  استادیار  عضو شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، حوزه ریاست
 دکتر سید محمد بنی فاطمی چشم پزشکی  استادیار   عضو شورا دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان ولیعصر(عج)
 رضوان بیژنی زیست شناسی عمومی   کارشناسی  دبیر شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت تحقیقات