معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در راستای سیاست های توسعه پژوهش های بالینی و کاربردی و به منظور استفاده از توانمندیهای اعضای هیات علمی بالینی با حمایت معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دکتر رضا ملک زاده در تاریخ 19/01/1393 شروع به فعالیت نموده است . تعداد اعضای هیات علمی بالینی این بیمارستان 40 نفرمی باشد و واحد زیر نظر مستقیم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا فعالیت می نماید.