معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

پرسنل حوزه معاونت

پرسنل حوزه معاونت

پرسنل حوزه معاونت نام: زهرا بردبار زارعی سمت: کارشناس پژوهشی  شرح وظایف:  *مدیر اجرایی سایت *کارشناس طرحهای پژوهشی وپایان نامه ها *تایید و فعالساری پژوهشگران در سامانه پژوهان *رابط آمار و معاونت تحقیقات  *کارشناش ارزشیابی وزارتخانه *دبیر شورای ...

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا اولویت های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انتشارات

انتشارات آیین نامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا فرم درخواست تالیف كتاب فرم اظهار نظر گروه در خصوص تألیف کتاب فرم داوری و ارزیابی كتابهای تألیفی