معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

پرسنل حوزه معاونت

نام: زهرا بردبار زارعی

سمت: کارشناس پژوهشی 

شرح وظایف: 

*مدیر اجرایی سایت

*کارشناس طرحهای پژوهشی وپایان نامه ها

*تایید و فعالساری پژوهشگران در سامانه پژوهان

*رابط آمار و معاونت تحقیقات 

*کارشناش ارزشیابی وزارتخانه

*دبیر شورای پژوهشی و کمیته اخلاق

*عضو شورای کمیته پژوهشی تحقیقات دانشجویی

*کارشناس کمیته اخلاق

*صدور گواهی جهت طرحها و پایان نامه ها 

*پرداخت حق الزحمه داوری طرحهای پژوهشی 

مقطع تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی

Email:

 Zahre Bordbar Zarei

 

نام: زهرا بردبار

سمت: کارشناس پژوهشی  

شرح وظایف: 

*کارشناس امورقراردادها

*امور مربوط به پرداخت پاداش مقالات

*مسئول اطلاع رسانی

*عضو شورای کمیته پژوهش کارمندی

*کارشناس همایش ها و کنگره های بین المللی

*امور مربوط به هماهنگی کارگاهها

*کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر

*رابط آموزشی

مقطع تحصیلی: لیسانس کتابداری پزشکی

Email:

 

                           

    Zahra Bordbar         

نام: رضوان بیژنی

سمت: کارشناس پژوهشی 

شرح وظایف:

*کارشناس مجله

*کارشناس واحد تالیف و ترجمه 

*کارشناس کمیته ارتقاء اساتید

*امور مربوط به هماهنگی کارگاهها

*کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر 

*کارشناس کمیته Scientific writing 

*کارشناس همایش ها و کنگره های داخلی

مقطع تحصیلی: فوق دیپلم اتاق عمل

Email: 

 Rezvan Bijani

نام: زهره غلامی

سمت: کارشناس مجله

شرح وظایف:

*کارشناس مجله

*امور مربوط به مقالات نویسندگان

*امور مروبط به داوری مقالات

*کارشناس علم سنجی

*برگزاری کارگاههای آموزشی

مقطع تحصیلی: لیسانس کتابداری پزشکی

Email: